Header Ads

Header ADS

Hiçbir şeyin telafi edemeyeceği bir utanç -Clara Zetkin,

Clara Zetkin, 

Yazı Ohitovich'in 1925 tarihli “On Yıl-Dünya Savaşının Yıldönümü” kitabı için yazılmıştır.

Emperyalist savaşın patlak vermesinden bu yana geçen on yıl, savaşın patlak vermesinin ikinci enternasyonalin iflasının bir habercisi olduğunu tamamen kanıtladı. Bu iflas, herhangi bir şeyle kıyaslanamayacak, tarihte herhangi bir gerekçesi bulunamayacak, utanç verici ve aynı zamanda ölümcül bir iflas.

Savaş, dağlar kadar ceset ve harabeler oluşturdu, maddi değerlerin muazzam bir şekilde yok edilmesine neden oldu ve derin ekonomik yıkıma yol açtı.

Tarihsel olayların diyalektik sürecinde, bu bozulma yeni güçler doğurdu, bunları geliştirdi ve ilk kez devrimi besledi. İkinci enternasyonalin iflasının anında oluşan en somut sonucu: proletaryanın bir sınıf olarak gerçek tarihsel özünün çarpıtılması, devrimci güçlerin yanlış yönlendirilmesi ve bunun sonucunda toplumsal gelişmenin hızında bir yavaşlama oldu.

"Anavatanın Savunması" hakkındaki masallar bilinci zehirledi ve işçinin savaşma, devrim için iradesini kirdi. Uluslararası proletarya, devletlerin ve onların gruplaşmalarının sınır sütunları boyunca sınırlandırılmıştı: her biri kendi ülkesinde "kutsal birlik" (union sacré) ve "sivil barış" (Burgfrieden) içinde ölümcül sınıf düşmanlarıyla birleşti. Dünya Devrimi için savaşçılar olarak doğan Uluslararası Proletaryanın müfrezeleri, emperyalist kesimhanede cellat ve kurban rolünü oynamaya zorlandı.

Tarihsel olarak gerekli olandan, tarihsel olarak mümkün olana giden yolda proletarya, emperyalist savaşı uluslararası bir iç savaşa dönüştürme yolunda işte böyle kayboldu. Proletaryanın burjuvaziye karşı iç savaşının muzaffer sonucunun etkin koşulları bir yandan üretici güçlerin gelişimi ve diğer yanda kapitalist üretim tarzı ve üretim araçlarının özel mülkiyeti kurumu arasındaki keskin çelişkide ortaya kondu. Bu temelde, dünya savaşında ifadelerini bulan ekonomik ve sosyal çatışmalar ortaya çıktı.

İnsan toplumunda sadece bir güç savaşı önleyebilir; bu güç ideolojik lideri ikinci Enternasyonal olan proletaryadır. Ve İkinci Enternasyonal'in liderlerine dünya savaşı için ağır bir sorumluluk düşüyor. Onlarsa tarihsel işlevi, savaşın ticari bir iş, kârlı bir işletme olduğu bir sınıf olan fakirleri yağmalamak ve köleleştirmek olan bir sınıfın sadece iradesinin uygulayıcıları oldular. 

Mülk sahibi sınıflar, milyonlarca orduyu birbirlerini yok etmek için ileri sürerken sınıf çıkarlarına ihanet etmediler, tam tersine kendi sınıf ideallerine hizmet ettiler. İkinci Enternasyonal partileri ise tam tersine, hizmet etmeye yemin ettikleri sınıfın çıkarlarına ve ideallerine ihanet ettiler. Scheidemann, Renaudel, Vandervelde, Henderson'ın yanında Ludendorff ve Foch, Stinnes, De Wendel, Armstrong gibi insanlar düpedüz asil ve dürüst görünüyorlar.

Proletaryanın ciddi direnci göz önüne alındığında savaş düşünülemez olurdu. Ama işçi sınıfının bilincini karartan, zayıflatan ve zehirleyen sosyal-şovenlerin faaliyetleri sayesinde savaş mümkün oldu, gerçek oldu. En utanmaz, en küstah olanı ise, savaşın bitiminden sonra İkinci Enternasyonal liderlerinin emperyalist dünya burjuvazisini en keskin biçimde karalayarak onu suçlayıcılar gibi davrandıkları ikiyüzlülükleridir. Ancak tüm suçlamalar, tüm damgalanan konuşmalar kendilerine eşit olarak düşmelidir.

Onlar, yıldan yıla, Dünya Savaşı sırasında dökülen diz boyu kan denizinde acımasız, açgözlü emperyalistlerle omuz omuza yürüdüler.

Onlar yıldan yıla bu kanın dalgalarını yükselterek, aynı zamanda sosyal-vatansever, Yeniçeri müziği eşliğinde, savaşan ülkelerin proletaryasını korkunç bir katliama veya papazların sosyal-pasifist beceriksiz konuşmalarıyla proletaryayı felaketlere karşı, burjuva düzenine karşı mücadeleden alıkoydular.

Öyle görünüyor ki, bu tür yalanlar ve utanmazlık karşısında, savaş alanlarındaki sayısız büyük mezarlardan, sessiz orman çalılıklarından, dağ geçitlerinden, denizlerin karanlık derinliklerinden, savaşın yüz binlerce kurbanının ruhları ayağa kalkmalı ve İkinci Enternasyonal'in başındaki sosyal yurtsever erkek-fatmalara ve sosyal pasifist korkaklara yüksek sesle haykırmalılar: siz katillerimiz, mezarlarımıza saygısızlık etmeyin, huzurumuzu bozmayın; o timsah gözyaşlarınız kanlı suçluluk duygusunu yok edemeyecektir.

Siz bu ikiyüzlülüğünüzle, sadece kendinizi kanla daha da kirleteceksin ve suçluluğunuzu ağırlaştıracaksınız*—Ve sonsuz sayıdaki sakat kalan askerler, hastalar, çocuklarını, dullarını, yetimlerini kaybetmiş ana babalar, kitlelerin yeni bir aldatmacasına yönelik her girişimi, her savaş hazırlığını boğmak zorundalar.

Ölüm çoğu zaman bu depresif talihsiz kurbanlara imrenilecek bir kader gibi görünür ve bunların hepsi, İkinci Enternasyonal'in reformist liderlerine, soylu beylere hizmet eden iyi eğitimli uşakların havai ve şevkiyle ödenmesini garanti eden "minnettar anavatanın" çok cömertçe verilmiş, ancak ödenmemiş faturalarını sunabilir.

Savaşın bireysel kurbanlarının kanlı felaketleriyle birlikte, Avrupa'nın tüm halklarının felaketlerinin devasa bir resmi öne sürülüyor. Bu tehdit edici bir hayalet değil, acı verici bir gerçektir.

Savaş ve sonuçları dünyayı, özellikle işçi kitlelerini, orta ve küçük burjuvaları ve küçük köylüleri mahvetti ve onları nispeten kültürel refahtan barbarlığa itti. Milyonlarca mahvolmuş ve çiğnenmişin ıstırap çığlığı o kadar güçlü ki ne "alemler" ne de askeri galiplerin, tefecilerin ve spekülatörlerin çığlıkları onu bastıramaz.

Dünya savaşının ardında hem muzaffer İtilaf Devletlerinde hem de yenilen İtilaf Devletlerinde sadece bir mağlup kaldı ve mağluplar emekçi halktır. Ekonomik ve politik olarak en mahvolmuş Almanya ve Avusturya'da bile büyük kapitalistler ve spekülatörler ellerini ısıtacak bir şeyler buluyorlar. Savaşın bitiminden sonra devletlerin savaşın, ekonomik yıkımın ve mali krizin kendilerine getirdiği milyonları ve milyarları zor sayıyorlar.

İkinci uluslararası liderler, savaştan kaynaklanan toplam talihsizlikten sonsuza dek tamamen sorumlu kalacaklardır. İhanetlerini Sosyal Demokrat partilerin iradesi ve kitlelerin şovenist havasıyla örttüklerinden, suçları gerçekte daha da büyük olacaktır.

Liderler partilerinin ve kitlelerin önüne geçmeli ve başkalarının kendilerini yönetmesine izin vermemelidir.

Alman Sosyal Demokrasisi, İkinci Enternasyonal'in önde gelen partisi, örnek partisi olduğunun gururlu bilincinden zevk alıyordu. Üye sayısı, seçmenlerin oyları, meclis yetkileri, günlük basınının hacmi ve içeriği, ajitasyon ve lakat literatürü (folk masalları), parti kararları ve Reichstag'daki konuşmaları ile üstünlüğünü kanıtladı. İkinci Enternasyonal kongrelerinde bu görüşler, onun etkisi baskın ve belirleyiciydi. Bununla birlikte, emperyalist C&D krizinin atmosferinde, devrimci mücadele ruhu güçlendirilmedi. Tam tersine, sınıf ruhuyla yoğrulmuş lider, devrimci, militan bir partiden, kaba, dar kafalı-demokratik, reformist bir örgüte dönüştü.

Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte, Alman Sosyal Demokrasisi, burjuvazi ve onun Wilhelm hükümetiyle derin bir ittifak batağına düşen tüm partilerin ilkiydi. Bu tarihin belirleyici bir anında, liderlerinin kararsızlığıyla ve eyleme geçme konusundaki siyasi yetersizlikleri (Hermann Muller'in Paris'teki ikili oyunu), tüm ülkelerin proletaryasının barışı koruma umudu olan İkinci Enternasyonal'in nihai düşüşünün sinyalini verdiği pek iyi gizlenemeyen utanç verici bir ihanettir.

Ve Alman Sosyal Demokrasisi, “anavatanın muzaffer bayrakları” altında (başka bir deyişle, burjuvazinin emperyalist iştahını tatmin etmek için) İkinci Enternasyonal'in bir dizi başka partisinin izlediği parlak bir örnekti. Sosyal Demokrat liderleri, II. Wilhelm'in kaprisiyle ya da emekçilere ağır bir yük getiren savaş bakanlarının emirleriyle şu ya da bu hükümetin gerektirdiği tüm askeri kredileri birbiri ardına aceleyle yerine getirdiler.

Gerferich'in misafirperver çatısının altında, zaten hor gördükleri hükümdarın eline dokundular. Hem cepheden hem de kurşunlardan uzakta (sonuçta kurşunlar çok düşüncesiz!), Devlet dairelerinde ve meclis lobisinde üniformalı önemli generallerle kardeşlik yaptılar.

Alman emperyalizminin gezici satıcıları olarak, tarafsız ülkeleri ziyaret ettiler ve onlara İtalya'daki Südekum veya

İsviçre'de savaşın nedenleri üzerine hükümetin "Beyaz Kitabı"nı hazırlayan Otto Braun ve partinin diğer aydınlara Almanya ile askeri bir ittifaka girmeleri için onlara yalvardılar- bu, sürekli bir kasıtlı yalanı temsil eden bir "belgeler" koleksiyonudur.

Siperlerde ölmeye ve anavatanlarında açlıktan ölmeye mahkûm olanların askeri psikozlarını basın ve edebiyatlarında desteklediler. Sosyal Demokrat programla ilgilenmeyen ve Uluslararası Kongre'nin kararlarını kirli bir kâğıt parçası gibi gören herkesten şüphelendiler, zulmettiler ve iftira attılar ve kitleler arasındaki herhangi bir devrimci hareketi ezmeye çalıştılar.

"Hain eylemlerim" için hapsedildiğimde Sulh yargıcı bana Sosyal Demokrat Parti'nin suçluluğum için sadece ağırlaştırıcı bir materyal olarak itiraz başvurusunda bulundu. Yoldaşlara, Mart 1915'te Bern'deki Uluslararası Kadın Konferansı'nın manifesto ve kararlarının, bu itiraz şüphesiz devlet yetkilileri tarafından eylem çağrısı olduğu gerekçesiyle dağıtılmaması gerektiğini öne sürdü. Hugo Haase  bir avukat olarak yetkisine dayanarak, bu itirazın yetkililere yönelik bir ihbar olarak nitelendirilmesi gerektiğini boşuna belirtti.

Sosyal-pasifistler, Scheidemann'ın, Ebert'in ve onların suç ortaklarının muhalifleri, halkların burjuva pasifistlerinin karakteristiği olan fedakârlık cesareti ve hazırlığı olmadan katledilmesine karşı savaştılar ve devrimci eğilimleri söz konusu değildi. Parti disiplini, devrimci eylemlerin birliği ve kararlılığı için bir araç olarak hizmet etmedi, tam tersine devrimci enerjiyi öldürdü.

Muhalefetin parlamenter temsilcileri, birbirine sıkı sıkıya bağlı Sosyal-Demokrat liderlerin arkasından küfrederek, sosyal-yurtsever "haydutlara" ve "aptallara" hitap edecek kadar güçlü ve kaba ifadeler bulamadılar, ama aslında, uzun süre sessiz kalarak sosyal-demokrat fraksiyonun resmi liderlerinin davranışlarını desteklediler.

Savaş kredisini reddetmek için çok geç de olsa Liebknecht'i kurban ettikten sonra sosyal yurtseverlerden kopmaya karar verdiler- Enternasyonalin ve devrimci proletaryanın tek cesur bayrağı- Josz.

Laase, Dittmann, Josenfeld, proleter kitleleri harekete geçirmeyi ve onları savaşa götürmeyi reddettiler. Mücadeleyi hazırlamak ve örgütlemek için işçinin gücüne güvenmek yerine Wilson'a, onun programına ve Milletler Cemiyeti'ne güvendiler.

Baska turlu olabilir miydi?

Düşünceleri ve iradeleri o kadar zayıftı ki, İkinci Enternasyonal'in en ateşli teorisyeni olan Kautsky'nin sapanlarında yürümekten kendilerini kurtulamadılar. İflaslarını, Enternasyonal'in savaşın değil, ancak barışın bir aracı olabileceğini korkakça aptalca söyleyerek örtbas etmeye çalıştılar.

Tarihin acımasız düşmanının iradesiyle, hiçbir proletarya savaştaki suçunun bedelini Scheidemann'ın tutkulu emperyalist faaliyetine ve Dittmann'ın boyun egen pasifist pasifliğine izin veren Alman proletaryası kadar ağır ödemiyor. Bunun nedeni, diğer emperyalist güçlerin işçi sınıfının reformist liderlerinin, bu insanlardan yarı yarıya daha iyi oldukları için değil, bu, gerçeklerden çok uzak. Ancak, hepsi aynı avantajdan yararlanamadı: bunların arkalarında emekçi yığınlar yoktu, arkalarında Almanlar kadar mükemmel bir şekilde örgütlenmiş bir emekçi güç yoktu.

Bununla birlikte, hepsi aynı avantajdan hoşlanmadılar: arkasında, zahmetli kitleler yoktu, arkasında Almanların arkasında olduğu gibi mükemmel bir şekilde organize bir güç yoktu, onlar Alman Sosyal Demokrasisini tamamen aydınlatan o parlak, deneyimli pratik mücadele, derin Marksist öğretiminin geleneklerinin göz kamaştırıcı parlaklığı ve otoritesi ile aydınlatılmamışlardı ve düşman milyon-güçlü bir partinin görüşlerini ve iradesini ifade ettiği sürece, onları yoğun dikkatle dinledi.

Liderlerinin Alman proletaryası ve İkinci Enternasyonal üzerindeki belirleyici etkisini sağlayan bir parti, tarihsel olarak büyük hale geldi. Hermann Müller veya Otto Wels tarafından söylenen her şey, sözde önemsiz olan bu beylerin "kişisel görüşlerinin ifadesi" olarak kabul edildi. Dost ve düşman, onların açıklamaları milyonluk bir partinin görüş ve iradesini ifade ettiği sürece yoğun bir dikkatle dinledi. Önde gelen Alman sosyal yurtseverleri ve sosyal pasifistleri, İkinci Enternasyonal'deki Sosyal Demokrasinin çelik gücünü ve önemini emperyalist burjuvazinin yararına ve lehine dengeye attılar. Onların kararları ve eylemleri sayesinde İkinci Enternasyonal düştü.

Ancak Sosyal Demokrasinin son teslimiyeti, açlıktan, kültürün çöküşünden, milyonlarca insanın yıkımından ve ölümünden bile daha büyük bir suçtur.

Bu çöküş, devrimci proleter kardeşlik büyük idealini dünyanın her yerindeki köleleştirilmişlerin gözünde kirletti ve paramparça etti, çünkü onun kutsaması ve çağrısıyla savaşan ülkelerin proleterleri birbirlerini yok etmeye başladılar. Geniş kitleler, tüm ülkelerin emekçi halklarının uluslararası dayanışmasının özgürleştirici gücüne, kendi zincirlerini kıran gücüne, sosyalizme ve devrime olan inancını yitirdiler.

O zamana kadar daha değerli ve her şeyin üstünde olan şeyler onlara, çölün zehirli gazının öldürücü bulutlarında önemsiz sözler gibi görünüyordu. Havadan gönderilen bombalar ve uzun menzilli silahlar, gelişen şehirleri harabeye çevirirken, kendi güçleri onlara acınacak gibi geldi. Ama proletaryanın uluslararası dayanışması, sonuçta, belirsiz bir fantezi değildir; o var olur ve büyür, acılı ıstırapla beslenir- yoksullar grubu. 

Proleter dayanışması, savaş alanlarındaki binlerce kanlı yaradan doğdu. Emperyalist savaşı ve Sosyal Demokrasi temsilcilerinin aşağılık davranışlarını ilk protesto eden Almanya'nın önde gelen dört insanı tarafından, bakışlarını proleter devrimden ayırmayan bu dört lider tarafından alaya alınan konuşmalar yaptı. Onun sesi, Karl Liebknecht'in  Bern'deki Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda, savaş kredilerinin oylanmasında ve bir süre sonra tüm ülkelerin emekçi kitlelerini birleşmeye ve devrimci sınıf mücadelesine çağıran ilk Uluslararası Gençlik Konferansı'nda tekrarlanan "hayır!" deyişinde yankılandı. Bu deyiş Zimmerwalde-Kienthal'de güçlenerek ilerledi. Sonunda, tüm tarihsel büyümesiyle, Rus işçilerinin Ekim (Kasım) devriminde dünya proletaryasının önderliğine çıktı.

Bu ölümsüz dava, ezilenlerin sosyalizme olan inancını bir kez daha güçlendirdi ve proletaryanın dayanışmasının emperyalizme son vereceği umudunu verdi.

1914'teki "kader belirleyen" yazından bu yana, hikâye iki kez yayınlandı. İlk kez, Ekim 1917'de şanlı Rus devrimi, kana bulanmış dünyaya barış sloganını attığında. Barış, yalnızca yaşamı için savaşan genç Sovyetler Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda emperyalist deliliğin kendilerine açtığı yaralardan düşmeye hazır olan tüm halklar için barış. Yalnızca bir devrimin üstesinden gelebileceği, kapitalizmin savaş üreten boyunduruğundan kurtuluşla güvence altına alınan bir dünya.

Yeni Enternasyonal ikinci kez kendini bir yıl sonra, Almanya'da devrim patlak verdiğinde gösterecekti. Vandervelde, Henderson ve Zainbat, uluslararası proletaryayı devrim kampına değil, burjuvaziye köleliğe yönelttiler.

Bunlardan bazıları, hiç tereddüt etmeden, ilk işçi ve köylü devletini devirmesi ve merkezi emperyalist güçlerin zaferini mümkün kılması beklenen Brest-Litovsk "silahlı barışının" sorumluluğunu üstlendiler. Diğerleri, Almanya ve Avusturya'yı siyasi ve ekonomik olarak İtilaf kolonilerine dönüştüren kanlı Versailles Antlaşması'nı isteksizce imzaladılar.

Bununla birlikte, bu onları kendi burjuvazilerinin sadık uşakları olarak başka bir ülkenin proletaryasından ayıran şey, aynı şey onları genel olarak burjuvaziye demir prangalarla bağladı. Burjuva düzenin en kutsal mülkünü korumayı ve onun Bolşevizm'in kızıl akımı tarafından yutulmamasını sağlamayı tarihsel görevleri haline getirdiler.

Enternasyonal'in reformist liderleri, muzaffer Rus devrimine, her proleter devrime karşı alevlenmiş, yapışkan, inatçı nefretlerinde tek yürek, tek ruhtur. Devrimden kendilerini kınayan bir vicdan azabı olarak nefret ederler ve her ortaya çıkışında onu bastırmaya çalışırlar; Burjuvazinin kendi başlarına asla yapamayacaklarını yapmasına yardım ettiler. Onların yardımıyla, burjuvazi emekçi insanlar üzerindeki gücünü yeniden ortaya koydu ve bunu acımasızca kullanıyor.

Wels ve çeşitli ülkelerin ortakları, karşı-devrimci gazeteler gibi, Rus kahraman işçi ve köylülerini kirleten, Bolşevik karşıtı yalan ve iftira kampanyasının tarif edilemez acı ve fedakarlıklarından eşit derecede sorumludurlar. 

Baltık, Finlandiya, Macar ve Münih Sovyet Cumhuriyetlerinin devrimci savaşçılarının kanları onların ellerinden damlıyor, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Levine'in ve Ebert demokrasilerinin işaretiyle Naziler tarafından öldürülenlerin hepsinin kanları onların ellerinden damlıyor.

Kapitalist zindanlarda aç ve bitkin olanlar aleyhine konuşuyor. 2. Enternasyonal liderleri, savaş sırasında başlattıkları işi savaştan sonra da sürdürdüler: proletaryaya ihanet ve devrim.

Bunlar bir öncekinden çok daha korkunç, daha kanlı, gerçek bir cehennem olacak, yaklaşan emperyalist savaş tehdidinden sorumlu tutuluyorlar. İkinci Enternasyonal, Dünya Savaşı'ndaki utanç verici rolünün kefaretini ödemedi. Devrime karşı suçunu daha da artırdı.

Bu utancın kefareti asla liderlerinin işi olmayacak, bu ancak, devrime karşı işlenen reformist suçların sonuçlarından ürpererek kurtulacak olan proleter kitlelerin eseri olabilir. Sadece proleter bir dünya devrimi, böyle bir utançtan tarihsel bir kurtuluş olabilir. Bununla birlikte, bu savaşlar asla ikinci Enternasyonalistlerin önderliğinde gerçekleşmeyecektir.

Dünya proletaryasının dünya devriminde lideri, Rus devriminin neslinden gelen Komünist Enternasyonal olacaktır, buna teşvik, mahvolmuşların ve köleleştirilmişlerin özgürlüğü için çabalama, hiçbir şeyin öldüremeyeceği bir çaba olacaktır.

Komünist Enternasyonal, Emekçi kitleleri, utançlarını mücadele yoluyla gidermeye, dünya savaşında mağlup olan proletaryayı dünya devriminin zaferiyle ayağa kaldırmaya çağırıyor.

Rusçadan çeviri MLDG- Svitlana.M

Türkçeye çeviri, Erdogan A

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.