Ana Sayfa


Murray Bookchin ve Eko-Anarşizm Üzerine NotlarY. Karatas
Bookchin, kapitalizmin krizlerini atlatma konusunda başarılı olduğu tespitini, “yaklaşık yarım yüzyıl krizlerden bağımsız olması”na ve “yeni bir krizin işaretlerinin oluşmamış olması”na dayandırmaktadır. Her şeyden önce, emperyalist kapitalizmin belli bir dönemindeki gelişmelerden sisteme dair genel sonuçlar çıkarmak bilimsel bir tutum değildir. Bununla birlikte yazar, Marksizmin kriz ve bunalım konusunda söylediklerini de çarpıtmaktadır.
Tarihin sonu tezi, modernliğin sonlanması tezinden ileri gelmektedir. “Hegel ya da Marx’ın tarih olarak adlandırdığı şey, köylü kültürlerinden başlayarak monarşiler üzerinden bugünkü liberal demokrasiye değin, tümüyle insan toplumunun gelişim aşamalarından oluşan düz bir çizgi olmak zorunda değil; ama bir daire olmadığı kesin. Bir amaca yönelik bir istikamet var, ve bu amaca da –liberal demokrasiye– esas itibarıyla ulaşıldı.” Fukuyama bunu iddia ediyor. Gerçekten de

KÖZ, Sovyetler Birliği kazanımlarını ve Stalin öğretisini reddetmektedir. Lenin sonrası dönemi inkâr eden, tarihi olarak bir dizi olumlu gelişmeyi görmeyen KÖZ’ün yaklaşımı idealisttir. Çok büyük laf edenlerin görevi, 1924 sonrasını yüzeysel değil, gerçek anlamda araştırmaktır. KÖZ de Ekim Devrimi’ni, Lenin’i savunduğunu iddia ediyor. Gerçekte ise KÖZ, ne Ekim Devrimi’ni, ne de Lenin’i savunuyor. Bu bağlamda yukarıda TKİP için yazdıklarımız, KÖZ için de geçerlidir.

Locke'un mülkiyet teorisi ve Marksist eleştirisi-Murat Birdal
Locke ve Marx’ı yaşadıkları dönemin tarihsel şartlarından soyutlayarak karşılaştırmak mümkün değildir. Sanayi devriminden bir asır önce yazmış bir düşünür olarak Locke’un meşrulaştırmayı amaçladığı, bireysel yapıdaki endüstri öncesi mülkiyet biçimidir. Ne var ki, teorisinin 19. yüzyılın liberal düşünürleri üzerindeki belirleyici etkisinden de anlaşıldığı gibi, argümanları zamanının ötesine geçmiş ve değişen üretim biçimiyle birlikte sosyal bir karaktere bürünmüş olan modern kapitalist mülkiyetin teorik temelini oluşturmuştur.
Marksist Dogmacılık yaygaraları ve Marksizmi Leninizmden Ayırma çabaları;Yeni Kautskyciliğin balayı dönemi  - A. Erdoğan Leninin geçmişte, kendi döneminde yaptığı tahlil ve tespitlerinden çarpıcı alıntılar a günümüzdeki revizyonist ve reformist akımlara ne kadar net bir şekilde uyuştuğunu göstermek amacıyla yer vermeden bu konuyu incelemek imkansız. Bu arada, Leninizmin ne kadar canlı ve doğrulanmış olduğunu, ve Leninin, Marksizmle reformizm, revizyonizm arasındaki.
Emperyalizm, Askeri Darbeler ve Liberallerimiz  G. Altınoğlu "Bir ülkenin nasıl yönetileceğine halk karar vermeli, halkın serbest seçimlerde anlatımını bulan iradesi esas alınmalıdır. Şu ya da bu güçlü grup, yani esas olarak askerler, ellerinde silah bulundurmalarından yararlanarak iktidarı ele geçirmeye ve kendi istek ve vizyonlarını topluma empoze etmeye kalkışmamalıdırlar. Doğru olan halkın, başarısız bulduğu hükümeti ya da iktidarı bir sonraki seçimde cezalandırarak muhalefete mahkum etmesidir.
ABD Emperyalizminin İdeolojik Bir Silahı Olarak Jeopolitik  - J.Semjonow
Modern kapitalizminin temel ekonomik yasasının belli başlı çizgileri ve gereklerini Stalin şöyle açıklar: “Belirli bir ülkenin halkının çoğunluğunu sömürerek, iflasa sürükleyerek ve yoksullaştırarak, diğer ülkelerin ve hele geri kalmış ülkelerin halklarını boyunduruğu altına alarak ve sistemli bir biçimde talan ederek; ve ensonu, savaşlarla ve en yüksek kârlar sağlamak için ulusal ekonomiyi askerileştirerek azami kapitalist kârı sağlamak.

İdeolojik Savaş ve Fukuyamanın sözde Yeni teorisi " Tarihin Sonu" üzerine - Tunus KP
Bu “ideolojik ekoller” ve “yeni teoriler” dalgasının başını çekenlerden biri de Fukuyama’dır. Japon asıllı bu Amerikalı, Dışişleri Bakanlığı’nda Amerikan Planlama Servisi Genel Direktör Yardımcısı olarak çalışıyor, stratejik araştırmalar konusunda uzman bir enstitü olan “Rand corporation’un önemli bir üyesi ve Chicago Üniversitesi’ndeki “Olin Center”da konferans görevlisidir.
Bu tür övgülerin yoğunluğu nedeniyle "İmparatorluk", ambalajı sağlamca yapılmış, patenti Harward University Press'e ait ve pazarlama alanı hayli geniş oportünizmin "parlak cilalı" yeni binek otomobiline benziyor. Frederic Jameson ve Sloven Slavoj Zizek gibileri tarafından yere-göğe sığdırılamayan bu "müthiş eser"in, Troçkizmin ve bir tür Kautskizmin "küreselleşme" örtüsüyle "modernleştirilmiş" türevi olduğu görülüyor..
Nereden nereye gelindi? Emperyalizme bağımlılık hep aynı biçim ve içerikli midir? Kapitalizmde eşit olmayan gelişme yasası evrensel geçerli bir yasa mıdır veya değil midir? Bu sorular çoğaltılabilir. Türkiye'de kapitalizmin bugünkü gelişme aşaması, geçen yüzyılın son 20 yılından bu yana; daha doğrusu 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana gelişmesi iyi analiz edilmeden anlaşılamaz..
 
Kara ve Denizde Çin Yeni İPEK YOLU projesi -Üretimden, Dağıtıma ve Tüketime hakimiyet mücadelesi.- Erdoğan 
 Çin in ekonomik gelişimi , etki alanlarını genişletme amacına ilave olarak, en önemlisi onun enerjiye bağımlılığı, Çin'in yavaşlayan ekonomisi , ABD-Çin ticaret savaşından duyulan endişeler, ve bu çerçevede projelerin onaylanma ve hızlandırılması yönünde siyasi ve ekonomik baskılar olarak da değerlendirilebilir. .
Jeopolitik, Jeostrateji ve Reel Politik - A. Yaşar
Jeopolitik, jeostrateji ve reel politik gibi kavramlarla günlük konuşmalarda, makalelerde ve yapılan dünya ve bölge tahlillerinde sık sık karşılaşıyoruz. Türkiye’nin veya herhangi bir ülkenin dünyadaki ve bölgesindeki önemine atıfta bulunulurken, öncelikle o ülkenin jeopolitik konumuna, buradan yola çıkılarak jeostratejik önemine vurgu yapılıyor.Örneğin –ABD gibi– dünya egemenliği için mücadele eden bir büyük güç için, falan ülkenin 

Bloğun başlangıç amacı "Kültürler arası çatışma teorisiyle" stratejileştirilen, Emperyalist "yeni-Demokrasi" Hipokrat lığının teşhiri üzerineydi. 
Eski bloğun Başlığı