Pazartesi, Temmuz 12, 2021

Endonezya'da Faşist darbe Üzerine - Enver Hoca

 Yazıdan alıntılar

"Burjuvazi ve gericilik, devrimcilerin faaliyetlerine, burjuvazinin sınıf egemenliğini TEHLİKEYE SOKMADIĞI SÜRECE müsaade eder. Burjuvazinin egemenliğini tehlikeye soktuğu an, ya da gericilik uygun anı yakaladığında, (onlara tanınan) demokratik özgürlükleri ortadan kaldırır ve hiçbir ahlaki ya da siyasi kuralı hesaba bile katmadan, devrimci güçleri ezmek için her yolu kullanmaktan çekinmezler.

Komünist partilerin yasal çalışmasına izin verilen tüm ülkelerde, burjuvazi ve gericilik bu "yasal çalışma durumunu" Marksist-Leninist partilerin ve devrimcilerin bütün faaliyetlerini, üyelerini, çalışma ve mücadele yöntemlerini öğrenmek için kullanırlar.

Bu nedenle, komünistler ve onların gerçek Marksist-Leninist partileri, geçici olarak onlara gösterilen müsamahaya-burjuvazi çıkarına uygun olan “özgürlüklere” güvenirlerse ve gizli planlarını, her şeyi açıkça ilan ederlerse, örgütlerini koruyamazlarsa, ölümcül bir hata yapmış olurlar.

Komünistler, yasal çalışma koşullarından yararlanmalıdırlar ve bu yasal koşulları kapsamlı örgütsel ve propaganda çalışmaları yürütmek için kullanmalıdırlar, ancak aynı zamanda yasadışı çalışmaya da hazırlıklı olmak zorundadırlar.

İkincisi, iktidarı ele geçirmeye giden "barışçıl yol" hakkındaki oportünist yanılsamalar bir sahtekarlıktır ve devrimci hareket için büyük bir tehlikedir.."

"Tarihsel deneyimler, komünistlerin devrimci mücadelelerinde her zaman çeşitli ilerici güçlerle ittifaklar kurduklarını göstermektedir… Eğer birleşebilecek olanların hepsi, gündemdeki görevi yerine getirmek için birleşmemişse, bir araya getirilememişse bu hatalı, sekter ve devrime zararlı olacaktır. Geniş halk kitlelerinin en cesur savaşçıları ve en sadık temsilcileri olan komünistler ve gerçek devrimciler, devrimci mücadeleyi, devrimi ilerletmek isteyenlerin birliğinin sağlanmasıyla her zaman ilgilenirler.

Ancak…komünistler ve devrimciler, bu ittifakların resmi olarak sonuçlandırılmasıyla asla yetinmemelidirler. Bu tür ittifakların “canlılığı” hakkındaki açıklamalarla aşırı heyecanlanmamalılar, bu ittifakların devrime maksimum fayda sağlamasını sağlamak için çalışmalıdırlar. Bunu gerçekleştirebilmek için bu ittifaklarda … cephelerde, gerçek Marksist-Leninist partilerin, çalışmaları ve mücadeleleriyle müttefiklerinin güvenini kazanmaları, bu cephelerde önder olarak öne çıkmaları ve onlar üzerinde etkili bir liderlik uygulamaları zorunludur. Marksist-Leninist partinin önderliği, cephede birleşmiş geniş kitlelerin çıkarları için doğru devrimci çizgisi, cephelerin gücünün ve canlılığının ve devrimin hedeflerine ulaşmasındaki temel rolünün garantisidir.

Bu cephelerin başka toplumsal güçler ve siyasi partiler tarafından yönlendirildiği durumlarda kalıcı olmadıkları, tutarlı bir devrimci çizgi izlemedikleri, çoğu kez karşı-devrimci amaçlar için kullanıldıkları ve gericilikle ilk karşılaşmalarında bir sabun köpüğü gibi patladıkları defalarca kanıtlanmıştır.

Modern revizyonistlerin görüşlerinin aksine, Marksist-Leninist partiler, cephede birleşebilecek herkesle birlik çizgisini uygularken,  sadece bağımsızlıklarını ve liderlik rollerini korumakla kalmamalılar, ama aynı zamanda çeşitli müttefiklerin yalpalamalarına, gerici eğilimlerine, cepheyi bölme ve gerici güçlerle anlaşmaya başlama girişimlerine karşı mücadele etmelidirler. Bu Birlik ve mücadele çizgisi, cepheleri güçlendirmeye, gerici karşı-devrimci unsurlardan arındırmaya, dayanışmalarını ve devrimci ruhlarını artırmaya ve daha sağlam temeller üzerinde daha yüksek bir birlik düzeyine ulaşmalarına yardımcı olur. Ancak sadece birlik çizgisini takip etmek ve mücadeleyi ihmal etmek, sahte, biçimsel bir birlik yaratır ve gerici unsurların ve güçlerin onu kolayca baltalayıp ortadan kaldırmasını sağlayarak devrim davasına ağır bir darbe indirir.

Devrimin çeşitli aşamalarında şu ya da bu hedefe ulaşmak için çeşitli toplumsal katmanlar ve güçlerle ittifaklarında komünistler, nihai amaçlarını - sosyalizmin zaferini - asla gözden kaçırmamalıdırlar.
Lenin, “Devrimci, birincisini ikincisine tabi kılarak, demokrasi mücadelesini sosyalist devrim için mücadeleyle nasıl birleştireceğini bilmelidir" diyor.

"İşte Bütün zorluk burada yatmaktadır; işin özü burada yatar... Asıl meseleyi (sosyalist devrim) unutmayın; onu ön plana koyun...; ona tabi kılın ve demokratik haklar için tüm taleplerinizi onunla koordine edin..." Lenin, Toplu Eserler, cilt. 35,

Komünistler, diğer toplumsal güçlerle ittifaklarında samimidirler.

Birleşik cephelerin programlarını uygulamaya koymak için kararlı savaşçılardır ama aynı zamanda ideallerini gizlemezler…""

Endonezya'da Faşist Darbe Üzerine yazısından Alıntılar

Çeviri; Erdogan A