Cuma, Haziran 04, 2021

SÜREKLİ DEVRİM TEORİSİ ÜZERİNE - TROÇKİ VE MENŞEVİZM

LOIZOS MICHAEL

TROÇKİ VE MENŞEVİZM

Troçki'nin Menşevik "sorun"dan temelde ayrılmayan benzer bir akıl yürütme tarzı kullandığını aşağıdaki görüşlerimde göstermek istiyorum. Proletaryanın Rus demokratik devrimindeki önder rolünün genel gerçeğinden hareketle, proletaryayı burjuva devrimden sosyalist devrime geçiş sürecinin öznesi olarak kuracak ve özünde farklı iki süreç arasında doğrudan, mantıksal bir bağlantı çıkaracaktı.

Troçki'nin Rus devrimi analizine geri dönmeden önce, Menşevik teorisinin Rus Sosyal-Demokrasi tarihinin çoğu tarihinde çok az dikkat çeken bir yönünü kısaca incelemek istiyorum.

Menşeviklerin, burjuva devriminde Sosyal-Demokrasinin iktidarı ele geçirme girişimine karşı olduklarını gördük, çünkü ekonomik olarak geri bir ülkede azami programlarını uygulamak zorunda kalacakları imkansız bir duruma düşeceklerdi. üretici güçlerin gelişmesi, üretim araçlarının toplumsallaşmasını sürdüremezdi. Bununla birlikte, Menşeviklerin Troçki ve Parvus tarafından formüle edilen ve Martynov, Martov ve Plekhanov vb. tarafından Lenin'e atfedilen türden bir iktidar ele geçirilmesini savunacakları iki somut koşul vardı. 

Bunlar:

1) Batı Avrupa'nın ileri ülkelerinde bir sosyalist devrimin patlak vermesi durumunda;

2) liberal burjuvazinin, burjuva devrimini sonucuna “yönlendirme” konusunda isteksiz veya beceriksiz olduğunu kanıtlaması durumunda.

Daha önce alıntıladığımız, Menşeviklerin 1905 deki konferanslarında kabul ettikleri karar, şunu belirtiyordu:

Sadece bir durumda, Sosyal-Demokrasi inisiyatifi ele almalı ve çabalarını iktidarı ele geçirmeye ve onu mümkün olduğu kadar uzun süre elinde tutmaya yöneltmelidir - o da, zaten belli bir olgunluk derecesine ulaştığı, devrimin, sosyalizmin gerçekleşmesi için koşulların sağlandığı Batı Avrupa'nın ileri kapitalist ülkelerine yayılması gerektiğidir. . Böyle bir durumda... sosyalist reformlar yoluna gitmek mümkün olabilir. [54]

Ve Martov, kısmen Troçki ve Parvus'a, kısmen de Lenin'e yönelik bir polemikte, devrimin ve demokratik cumhuriyetin zaferi için eğer gerekliyse, o zaman Sosyal-Demokrasi "siyasal bağımsızlığından vazgeçecer" ve  “'Devlet Gemisinin' yönünü” kendisi eline geçirir.

Martov'un sosyal-demokrasinin siyasi iktidarı ele geçirmesinin gerekli olabileceğini düşündüğü somut durum şuydu:

...bütün güçlü burjuva-devrimci partiler, gelişmeye zamanları olmadığı için kayboluyor. Ve bu durumda proletarya siyasi iktidara sırtını dönemez. Ama elbette, toplumsal mücadele içinde bunu elde ettiği için, kullanımını burjuva devriminin sınırlarıyla sınırlayamaz. Eğer bir sınıf olarak iktidarı ele geçirirse (ve biz yoldaş Troçki ile birlikte, yalnızca böyle bir iktidar sahipliğinden söz ediyoruz), devrimi daha ileriye götürmeli, SÜREKLİ DEVRİM'e, burjuva toplumunun tamamıyla doğrudan mücadele yönünde çabalamalıdır. Somut olarak bu, ya Paris Komünü'nün yeni bir tekrarı ya da "Batı'da" sosyalist devrimin başlangıcı ve onun Rusya'ya geçişi anlamına gelir. Ve ikincisi için çabalamak zorunda kalacağız. [55]

Burada, -"burjuva" devrimin "öznesi" olarak- burjuvazinin devrimi sonuna kadar götürmekten aciz olabileceği istisnai durum için uygun bir strateji olarak Menşevikler tarafından tasarlanan Sürekli Devrim teorisi yok mu?

Troçki'nin Sürekli Devrim teorisi tam da bu "istisnai durum"un -“burjuva demokrasisinin rolünü önemsiz hale getiren…”Rusya'nın  tarihsel gelişiminin özellikleri nedeniyle burjuvazinin Çarlığa karşı ülke çapında demokratik bir mücadeleye önderlik etme yetersizliğinin  genelleştirilmesi üzerine geliştirilmiş bir teori değil miydi?[56]

Troçki, “...kendini halk kitlelerinin önüne yerleştirebilecek hiçbir burjuva sınıfı yoktur...”[57] , bu nedenle, Rusya'da “... “ 'burjuva' devrim, ancak proletaryanın devrimci iktidarı kazanmasıyla mümkün olur...”iddiasında bulundu. [58]

Ayrıca, “Proletarya bir kez iktidara geldiğinde, yalnızca bir burjuva demokratik programı istemeyecek, aynı zamanda kendisini bu programla sınırlayamayacaktır. Sadece, Rus Devrimi'nin Avrupa proletarya Devrimi'ne dönüştürülmesi durumunda Devrim'i sonuna kadar taşıyabilecektir." [59]

 Ve Martov'u anımsatan sözlerle:

...bir kez iktidarı ele geçiren proletarya, burjuva demokrasisinin sınırları içinde kalamaz. Sürekli devrim taktiklerini benimsemeli, yani sosyal-demokrasinin asgari ve azami programı arasındaki engelleri ortadan kaldırmalı ... ve Batı Avrupa'daki devrimden doğrudan ve acil destek aramalıdır. [60]

Troçki, RSDİP'nin Londra kongresinde. 1907'de Menşeviklere, "Ya burjuva devriminin başında yürüyebilecek bir burjuva demokrasisi yoksa ne olacak?" diye sordu. [61] "Nerede, Rusya'da devrimci bir burjuvaziyi omuzlarında yükseltebilecek, onu proletaryaya karşı iktidara getirebilecek sosyal sınıf nerede?" [62]

Gerçekte Troçki, Menşeviklerle aynı teorik “mekân”da –devrimin “öznesi” (“kim önderlik ediyor?”) içinde hapsolmuştu

Troçki'nin teorik çerçevesi içinde, Rus toplumsal oluşumunda çatışan toplumsal ve siyasi güçler arasındaki belirli sınıf mücadelelerinin olası sonucunun belirlenmesinin bir sonucu olarak Rus burjuva devriminin özgül biçimleri sorunu ortaya konulmadı.

Troçki, Menşeviklerle aynı teorik çerçeveyi paylaştığı ve onlardan yalnızca burjuvazinin devrimci kapasitesi hakkındaki değerlendirmesinde farklı olduğu için, Ekim 1915'te “Nashe Slovo” gazetesinde şunu iddia edebiliyordu:

Rusya'da ulusal bir burjuva devrimi, gerçekten devrimci bir burjuva  olmadığı için imkansızdır. [63]

Ve işte tam da bu, Lenin'in kendisini hem Troçki'den hem de Menşeviklerden teorik olarak uzaklaştırmasının nedeniydi. Troçki'ye şu yanıtı verdi:

..eğer proletarya, proleter olmayan kitleleri topraklara el koymaya ve monarşiyi devirmeye ikna ederse, o zaman bunun Rusya'daki "ulusal burjuva devrimi"nin tamamlanması olacağını;  proletarya ve köylülüğün devrimci-demokratik diktatörlüğü olacağını Troçki kavramamıştır.  [64]

Devamı;  KÖYLÜLÜK