Çarşamba, Mayıs 20, 2020

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI -3

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI -2

YABANCI DİLLER YAYINEVİ Moscow 1951

Kendi emeklerinin verimliliğini arttırmak ve diğer işçileri de  aynı şeyi yapmaya teşvik etmek, sanayi, tarım veya transit hizmetleriyle uğraşan Komünistlerin görevidir. Bu nedenle sanayide çalışan Stakhanovites'in ön saflarında olmak ve kolhozes , sovkhrize ve makine ve traktör istasyonlarında yüksek mahsul verimine sahip yetenekli üreticiler olmak onların görevidir. Kamusal, sosyalist mülkiyeti korumaları gerekir. Kendi örneklikleriyle, işçi arkadaşlarını fedakar-emeğe teşvik etmelidirler. Sosyalist devletin savunma gücünü güçlendirmek için her türlü çabayı göstermelidirler .

Komünistler her zaman emekçilerin ön saflarında yer alırlar ve bu nedenle Parti-dışı insanlar arasında muazzam bir etki gösterirler. Sovyet halkının geniş kitleleri Partimizi kendi partileri olarak görüyor; Parti onlar için yakın ve değerlidir; onu güçlendirmenin kendi hayati çıkarları içinde olduğunu biliyorlar; onlar partinin liderliğini kabul ediyorlar ve kaderlerini gönüllü olarak Partinin ellerine bırakıyorlar. Komünist Parti bütün Sovyet halkının sevgisine ve güvenine sahiptir. Parti bu güvenin değerini bilir ve ona değer verir.

SBKP (B.) Kuralları, tüm Komünistlere kitlelerle ilişkilerini sürekli olarak güçlendirme, emekçilerin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına anında cevap verme ve Parti politikasını ve kararlarını Parti dışı halka açıklama görevini yükler. Parti dışı insanlarla bağlarını güçlendirmek ve kitleler arasında sürekli çalışmak tüm Parti örgütlerinin ve tüm Komünistlerin en önemli görevidir.

Stalin Yoldaş şöyle diyor:
"Biz Bolşevikler, Parti için milyonlarca parti dışı işçi ve köylülerin güvenini kazanmasaydık, bugün elde ettiğimiz başarılara asla ulaşamazdık. Ve bunun için ne gerekiyor? Parti kendisini Parti dışı insanlardan soyutlamamaları gerekir. Parti üyelerinin Parti kabuğu içine  çekilmemeleri için, Partiye ait olma konusunda kendini-beğenmiş olmamaları, aynı zamanda Parti dışı halkın sesini dinlemeleri için; Parti olmayan insanlara öğretmek, aynı zamanda onlardan öğrenmesi gerekir. " J . Stalin Speech Delivered at the First All-Union Congress of Collective-Farm Shock Workers, Moscow 19 50, pp. 27-28.
Parti, Komünistlerin Parti dışındaki insanlara hükmetmemelerini, ancak Parti'nin kararlarını kendilerine açıklamalarını talep eder. Komünistler, emekçilerin ihtiyaçlarına özenli ve duyarlı olmalıdır. Kibir ve övünme bir Komüniste yakışmayan tavırlardır . Alçakgönüllülük, Bolşevik'in ayırt edici özelliğidir.

Parti Merkez Komitesi ve bizzat  Stalin Yoldaşın kendisi, Parti kadrolarını geniş kitlelerin görüşüne önem vermeye ve deneyimlerini dikkate almaya çağırıyor. Stalin Yoldaş başkanlığında SBKP(B.) Merkez Komitesi Siyasi Bürosunun bütün üyeleri, Stakhanovites All-Union Konferansı'nda hazır bulundular, ve sadece konferansta konuşmakla kalmadılar, aynı zamanda diğer bütün konuşmacıları  yakından dinlediler. Konferansın sonunda Stalin Yoldaş şunları söyledi:
"... biz Parti ve Hüküment liderleri sadece işçilere öğretmekle kalmamalıyız, aynı zamanda onlardan da öğrenmeliyiz. Bu konferansta, siz, mevcut konferans üyelerinin bu Hükümetimizin liderlerinden bir şeyler öğrendiğini reddetmiyeceğim, ancak biz Hükümet liderleri olarak sizden, Stakhanovites'lerden, bu konferansın üyelerinden çok şey öğrendiğimiz de reddedilemez.  Evet yoldaşlar, ders için teşekkür ederiz, çok teşekkürler! J. S talin, Speech at the First All-Union Conference of Staklza­novites, Moscow I950, pp. 34-35.
Komünistler, kitlelerin ruh hallerine hassasiyetle kulak verirler, ancak kendilerinin gerici öğelerin ruh hallerinden etkilenmesine izin vermezler. Geri kalmış insanlara, mızmızlanan ve zorluklardan şikayet eden kişilere yağ yakmak, Bolşevizmin ruhuna aykırıdır. Komünistler zorluk çıkaran sorulardan kaçınmaya çalışmazlar, fakat onlara doğrudan cevaplar verirler. Onlar Partinin politikasını açıklarlar, Partinin sosyalist devlet ve halkın refahını artırmak için hiç dinlenmeden zorluklarla nasıl mücadele ettiğini gösterirler. Parti dışı insanları, Parti politikasını uygulama amacıyla örgütlerler.

Lenin ve Stalin, Bolşeviklere hedefe giden yolun önünde duran tüm zorlukların ve engellerin üstesinden gelmeyi ve onlara teslim olmamayı, durumlara teslim olmamayı öğretirler. Stalin Yoldaş, zorlukların, üstesinden gelmek için var olduğunu söyledi. Bir çoğunuz, Stalin Yoldaş'ın cesur savaşçıların muhteşem karakterizasyonunu ve yaklaşmakta olan bir fırtınayla karşı karşıya kalan balıkçıların davranışları hakkında çizdiği mızmız panik kışkırtıcılarının  eleştirisini okudu.

Stalin Yoldaş şöyle demişdi:
"Yenisei denilen büyük bir nehirde bir fırtına kopmaya başladığında balıkçıları hiç gördünüz mü? Onları defalarca gördüm. Bir grup balıkçı fırtına karşısında tüm güçlerini toplayacak, arkadaşlarını cesaretlendirecek ve fırtınayı karşılamak için cesurca tekneyi yönlendirecektir: 'Neşelenin, delikanlılar, dümen yekesine sıkı tutunun, dalgaları kesin, biz bundan başarıyla çıkacağız!' Ama başka bir balıkçı türü var - bir fırtınayı hisseder etmez,  umudunu kaybeden, kendi saflarını ağlayıp sızlandıran ve moral bozukluğu yaratmaya başlayanlar: 'Ne talihsizlik, bir fırtına gelmekte: yatın, çocuklar, teknenin dibinde, kapatın gözlerinizi, bir şekilde sahile ulaşacağımızı umut edelim. ' " J. Stalin, Problems of Leninism. Moscow 1947, p. 243.
Lenin ve Stalin'in mirasını takip ederek Komünistler, hiçbir zorluğun onları korkutmasına müsaade etmezler; zorlukları aşmak için cesurca yola çıkarlar. Tüm güçlerini çalışmalarında yoğunlaştırırlar , elde edilenlerle asla  yetinmezler, her zaman ileriye doğru giderler ve tüm halkı etrafında toplarlar.

Komünistler, Sovyet halkının en iyi kalitelerini kişileştirirler-temsi ederler; halkın davasına bağlılığın, verimliliğin, çalışmada, anlayış ve organizasyonda  özverinin örneğini teşkil ederler.

Parti Üyesinin Hakları

Parti üyeleri, Parti yaşamında aktif rol almalarını sağlayan geniş haklara sahiptir. SBKP'nin 18. Kongresi  Parti kurallarını Parti üyelerinin haklarına ilişkin bir madde ile destekledi.

SBKP (B.) Kurallarına göre, Partinin her üyesinin şu hakları vardır:

a) Parti toplantılarında veya Parti basınında, Partinin politikasının pratik sorularıyla ilgili  açık ve ciddi tartışmalarına katılmak

b) Parti toplantılarında herhangi bir Parti yetkilisini eleştirmek;

c) Parti organlarının seçiminde yer almak ve  Parti organlarına seçilmek;

d) kendi faaliyetleri veya davranışları ile ilgili her kararın tartışılmasında kendisinin yer almasını talep etmek;

e) SBKP(B.) Merkez Komitesine  dahil olmak üzere, herhangi bir Parti organına istediği soru veya açıklamayı sunmak.

Parti üyeleri Parti çalışmalarında aktif rol almadığı sürece parti örgütleri var olamaz ve gelişemezler. Milyonlarca üyeliğe sahip olan Partimizin tüm üyeleri tarafından Parti politikası ile ilgili pratik sorunların özgür ve ciddi olarak tartışılması, onun gücünün bir göstergesidir. Lenin ve Stalin, rütbe ve dosyadan öğrenmenin gerekliliğine, görüşlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Stalin Yoldaş şunları söyledi:
"Doğru bir şekilde önderlik edebilmek için, liderlerin deneyimi, Parti'nin  üyelerinin deneyimi, işçi sınıfının deneyimi, emekçilerin deneyimi, 'küçük insanlar' denilenlerin deneyimi ile güçlendirilmelidir . "J. Stalin, Concerning Defects in Party , and Measures for Liquidationist Trotskyite and Other and Reply to Debate at the Plenum of the Central Committee of the C. P.S. U.( B.), March 3-5, 1937.
Lenin, Bolşevik Partinin militan ve savaşçı bir parti olduğunu söyledi. Lenin ve Stalin in Parti üyeleri olan Bolşevikler, militan, cesur ve azimlidirler. Umursamazlıkla, hataları göz ardı edemezler; gözlerini hatalara kapamaya hakları yoktur. Bolşevikler için halkın çıkarları her şeyden önce gelir.

Yoldaş Stalin bize, eğer kadroları eğitmek ve çelikleştirmek istiyorsak, insanları gücendirici olmaktan korkmamanın gerektiğini öğretir - doğru, cesur ve dürüst eleştiriden  korkmamak gerekir. Eleştiri olmazsa, hatalar göz ardı edilir, gizlenir ve sonradan bu hatalarla savaşmak daha zor olur. Sadece cesur ve samimi eleştiri insanlarımızın gelişmesine, kendilerini mükemmelleştirmesine yardımcı olur; onları ilerlemeye ve çalışmalarındaki kusurları ortadan kaldırmaya teşvik eder. Eleştirinin olmadığı yerde mıymıntılık-durgunluk vardır, ilerleme yapılmaz

Parti kuralları Parti üyelerinin haklarını korur. Amaçları, her Komünist'e Parti politikası ile ilgili pratik soruların tartışılmasında aktif rol alma, bir Komünisti, eleştiri yaptığı için sıkıntı verenlere engelleyici olma, Parti organlarını bir Komünistin davranışlarını o yokken tartışmayı engelleme,  ve hiç kimsenin Komünistlerin haklarına tecavüz etmesini önlemektir.

Bütün bu kurallar üyelerin faaliyetlerini arttırmaları, Partinin çalışmalarında her Komünistin sorumluluğunu arttırmak açısından çok büyük önem taşımaktadır.Komünistler bireyler arasındaki kibir ve ön yargılıkla mücadele etmek, liderler ile üyeler arasındaki bağları güçlendirmek ve Parti ve devletin tüm çalışmalarını iyileştirmek için güçlü silahlardır .

Partinin Yapısında Yol Gösterici İlke

Partinin örgütsel yapısındaki yol gösterici ilke (kural) demokratik merkeziyetçiliktir. Bu partimizde merkeziyetçilik ve demokrasinin birbirini tamamladığı anlamına gelir. Bir yandan, tüm Parti çalışmaları bir merkezden yönlendirilir; alt Parti organları yüksek olanlara bağlıdır; Partide en katı disiplin hüküm sürer. Öte yandan, tüm Parti organları seçilir ve Parti organizasyonlarına rapor vermek zorundadır.

Demokratik merkeziyetçilik:

ilk olarak, aşağıdan yukarıya doğru tüm önde gelen Parti organları seçimle belirlenmesi;

ikincisi, Parti organları Parti örgütlerine periyodik olarak rapor vermesi ;

üçüncü olarak, sıkı Parti disiplini ve azınlığın çoğunluğa tabi kılınması;

dördüncü olarak, yüksek organların kararları alt organlar üzerinde kesinlikle bağlayıcı olmasıdır.

Demokratik merkeziyetçiliğin tüm bu ilkeleri, Parti'nin örgütlenmesini ve kompaktlığını, üyeleri adına faaliyet ve girişimlerini birleştirmeyi mümkün kılar.

Demokratik merkeziyetçilik, Parti'nin irade ve eylem birliğini sağlar. Bu, Parti'nin tüm çalışmalarını tek bir hedefe yönlendirmeyi, politikasını ve pratik çalışmalarını tek bir yöne yönlendirmeyi mümkün kılar.

Partinin demokratik merkeziyetçilik temelinde inşa edilmiş olması, her an saflarında reform yapmasını, güçlerini yeniden dağıtmasını, onları yeni görevlerin yerine getirilmesinde odaklanmasını sağlar.

Partimiz çok sayıda kasaba, ilçe, fabrika, kolhoz ve diğer Parti organizasyonlarından oluşmaktadır. Faaliyetlerini tek bir amaca yönlendirmek için, tüm yerel Parti organizasyonlarının rehberliğinde tek bir Parti organizasyonunda birleştirilen, tek bir merkezi Parti Merkez Komitesine sahibiz.

Partinin liderliğinde ve yapısında demokratik merkeziyetçilik, onun örgütlenmesinin ve mücadele verimliliğinin temelidir.

Devamı
Üretim ve Alan Hatlarında Organizasyon
Yüksek Parti Organları
Yerel Parti Organları
Temel Parti Örgütleri
Parti içi Demokrasisi
Özet

Çeviri EA
20 Mayıs 2020