Cuma, Mayıs 15, 2020

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİNİN YAPISI -1

YABANCI DİLLER YAYINEVİ

l. BOLSHEVIK PARTİSİ TEK, MİLİTAN, İŞÇİ SINIFI ÖRGÜTÜDÜR

Militan Parti Örgütü'nün Önemi

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevikler)  sadece açık-net bir amacı olduğu ve doğru bir politika yürüttüğü için değil, aynı zamanda saflarının düzgün bir şekilde biçimlendirildiği ve iç yaşamının düzgün bir şekilde organize edildiği için görevlerini başarılı olarak yerine getiriyor. Bir partinin iyi bir programı ve doğru bir siyasi çizgisi olabilir, ancak bu program ve çizginin belirli bir örgüt sistemi tarafından pekiştirilmemesi durumunda, parti amaçlarına ulaşamaz.

Bolşevik Parti, bireylerin sıradan bir topluluğu değil, tek bir plana göre ve tek bir liderlik altında faaliyet gösteren yoğun bir örgüttür. Emekçilerin kapitalizmi devirme ve Sosyalizmi inşa etme mücadelesine öncülük etmesini sağlayan şey budur. Ve Sovyet sosyalist toplumun  iktidarının yöneticisi, yönlendiricisi olarak rolünü başarıyla yerine getirmesini sağlayan şey budur.


Bolşevikler her zaman örgütlenmeye büyük önem verdiler ve Menşevikler, Troçkistler, Buharinciler ve diğer hainlerin bu örgütü zayıflatma, Parti disiplinini sarsma, Parti birliğini bozma, Partiyi şekilsiz, dağınık hale getirme çeşitli grupların bir araya gelmesi, fraksiyonlar vb. çabalarına karşı kararlılıkla mücadele ettiler. Bu mücadelede Bolşevikler, Partinin herhangi bir şekilde zayıflamasının işçi sınıfının düşmanlarının lehine olduğu idrakiyle hareket ettiler.

Lenin ve Stalin, devrimci proleter parti öğretisi üzerine durdular ve bu öğretiyi düşmanlarına karşı mücadelede devam ettirdiler. Bu öğreti değişmez bir şekilde tüm pratik faaliyetlerinde Partimizin rehberi olarak hizmet eder. Parti, proleter sınıf örgütünün en yüksek biçimi olan işçi sınıfının örgütlü öncüsüdür. Her zaman geniş kitlelerle yakından bağlantılı, tek bir plana göre ve tek bir liderlik altında faaliyet gösteren tek, güçlü bir şekilde perçinlenmiş, disiplinli bir organizasyon olmalıdır.

Stalin Yoldaş, Partinin sadece yerel Parti örgütlerinin toplamı olmadığını belirtiyor.
"Parti, aynı zamanda, üst ve alt lider organları ile, resmi bir şekilde tek bir bütün içinde alaşımlası, azınlığın çoğunluğa tabi tutulması ile, tüm Parti üyelerini bağlayan pratik kararları ile bu örgütlerin tek bir sistemini temsil eder. Bu şartlar olmadan Parti, işçi sınıfının mücadelesinde sistematik ve organize liderlik yapabilen tek bir örgüt olamaz . " J. Stalin, Leninizmin Temelleri, Moskova 1950, s. 145.
Lenin ve Stalin, tüm Partinin,  azınlığın çoğunluğa boyun eğmesi gerektiği ve alt organların daha yüksek olanlara tabi olması gerektiği, bir bütün olarak, tek bir insan gibi hareket etmesi gerektiğini öğretir. Parti kongrelerinin kararları ve Merkez Komitesinin ve yerel lider Parti organlarının kararları, Parti organizasyonları ve her bir üye için kanun olmalıdır. Belirli bir görev düşünüldükten, tartışıldıktan ve karar alındıktan sonra, bu  kararı yerine getirmek her Parti örgütünün ve her Komünistin görevidir. Bu koşullar mevcut değilse, Parti işçi sınıfının tek ve organize öncüsü olamaz ve tüm işçi halkına önderlik edemez.

Parti Kuralları Parti Yaşamının Feshedilemez Bir Yasasıdır

Partinin Lenin-Stalin öğretisinin temel ilkeleri, kendisini Parti kurallarında ifade eder. Parti kuralları nelerdir ve programdan farkı nedir?. Parti programı, Parti'nin amaç ve hedeflerini tanımlar ve bilimsel olarak doğrular ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Parti kuralları, Partinin pratik faaliyetlerini, yapısını ve içsel düzenlemelerini tanımlar. Parti kuralları programını takip eder ve program tarafından belirlenir. Parti, amaçlarına ulaşılmasını en iyi şekilde kolaylaştıracak iç sel düzenlemeler yapar. Bu amaçlara uygun olarak, CPSU (B.) kimlerin üyeliğe uygun olduğunu, üyelerin görev ve haklarını, Partinin yapısını, yüksek ve yerel organlarını, aralarındaki karşılıklı ilişkileri, yerel Parti örgütlerinin işlevlerini vb.tanımlar.

Bununla birlikte, örgütsel biçimler ve çalışma yöntemleri bir defada ve bütün zamanlar için sabit olarak kalmaz. Partinin yaşadığı ve mücadelesinde değişiklikler olduğu durumlarda, Parti yeni bir deneyim kazanır ve bu deneyimi göz önünde bulundurarak, Parti, aşamasını reforme eder. Doğal olarak, Çarlık döneminde, Parti şiddetli bir zulme maruz kaldığında, çalışma yöntemleri şu anda olanlardan, Sovyet devletinin başında ve yönetim partisi olduğundakinden farklıydı. Örneğin, o sırada Parti, şimdiki gibi seçim yöntemiyle lider organlarını oluşturamadı.

Parti kuralları, Partinin yaşadığı ve mücadele verdiği koşulları göz önünde bulundurur. Koşullar gerektirdiğinde, Parti kurallarında gerekli değişiklikleri yapar. Parti, değişen koşullara uygun olarak, yerel Parti örgütleri için yeni üyeleri, farklı organizasyon yapılarını ve farklı çalışma biçimlerini kabul etmeyi benimsemiştir. Ancak Parti kuralları ne kadar değişmiş olsa da, dayandıkları temel ilkeler değişmeden kalmıştır.

Partimizin organizasyon yapısını oluşturan bu temel ilkeler şunlardır: Parti örgütlerinin faaliyetlerinde en katı merkeziyetçilik, içsel bilinçli disiplin, irade ve eylem birliği, fraksiyonların ve grupların yasaklanması, yeni üyelerin kabulünde büyük fark gözetme, Partiyi oportünist küçük-burjuva unsurlardan koruma, Parti üyelerinin faaliyetlerini artırmak için sürekli ilgi ve Parti içi demokrasi ve eleştiri ve özeleştirinin geliştirilmesi '.

Kurallar, Parti yaşamının ve Parti gelişiminin sarsılmaz temelidir. Bu yüzden Parti, kuralların bütün noktalarına sıkı bir şekilde itaat edilmesinde ısrar eder. Partinin düşmanları - Troçkistler, Buharinciler ve burjuvazinin diğer hayranları-asalakları, kendilerini Parti üyesi olarak kamufle ederek, Parti disiplinini ve Parti birliğini bozmaya çalıştılar. Parti bu düşmanları söküp attı ve kendi saflarının birliğini güçlendirdi.

1922'de, Onikinci Parti Konferansı'nda kabul edilen ve RCP Merkez Komitesi (B.) tarafından kabul edilen Parti kuralları, yeni üyelerin (işçiler, köylüler, ofis çalışanları) kabulü için farklı kategoriler oluşturdu, ve her kategori için farklı deneme süreçleri belirledi. Sosyalizmin Sovyetler'deki zaferi Sovyet toplumunun sınıfsal yapısında bir değişiklik getirdi; kapitalist unsurlar ortadan kaldırıldı ve işçi sınıfı, köylülük ve aydınlar temel bir değişikliğe uğradı. İşçi sınıfı ile köylülük arasındaki ve bu sınıflar ile aydınlar arasındaki sınır çizgisi yok ediliyor. Sovyet toplumunun sağlam ahlaki ve politik birliği kuruldu. SSCB'nin yaşamındaki bu derin değişiklikler,  yapılan başvuranlarda,  sosyal statülerine uygun üyeliğinin farklı koşullarını belirleyen  kuralı kaldırmayı gerektirdi .

On sekizinci Parti Kongresi'nde kabul edilen SBKP (B) Kuralları, işçi sınıfına, köylüye veya aydınlara bağlı olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm başvuru sahipleri için aynı üyelik koşullarını ve aynı deneme süresini belirledi. On sekizinci Parti Kongresi, Parti üyeliği faaliyetindeki büyüme ve Parti içi demokrasinin daha da genişlemesi gerekliliği ile ortaya konan kurallarda bir dizi başka değişiklikler getirmiştir.

SBKP'nin(B.) Kuralları öncelikle Partimizin doğasını göze çarpıcı bir şekilde tanımlamaktadır. Kurallar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin (Bolşevikler) "en yüksek sınıf örgütlenme biçimi olan SSCB işçi sınıfının örgütlü öncüsü olduğunu belirtir. Parti, çalışmalarında Marksizm-Leninizm teorisi ile  yönlendiriliyor.

"Parti, işçi sınıfı diktatörlüğünü güçlendirme,  sosyalist sistemi geliştirme ve Komünizmin zaferini sağlama mücadelesinde, işçi sınıfı, köylülük ve aydın - bütün Sovyet halkının  liderliğini yürütüyor.

"Parti, emekçi halkın, halkın ve devletin tüm emekçi örgütlerinin önde gelen çekirdeğidir ve komünist toplumun başarılı bir şekilde kurulmasını garantiye alır."

2. PARTİ ÜYELERİ, GÖREV VE HAKLARI

Kimler Parti Üyeliği İçin Uygundur?

Partinin mücadele verimliliği her şeyden önce üyeliğinin bileşimi ve üyelerinin aktivitesi ile belirlenir. Bu verimlilik, Partinin işçi sınıfının örgütlü öncü rolü oynamasına bağlıdır. Bu nedenle, Parti üyesi olmanın önemi ve üyelik koşulları, Partimizde her zaman vurgulanmıştır.

1903'e kadar, ilk Parti kurallarının kabul edildiği İkinci Parti Kongresi'nde, V.I. Lenin "Parti üyesi" unvanının sürekli olarak yüceltilmesi gerektiğini söyledi. Bugün de Parti, Lenin'in bu sözleri tarafından yönlendiriliyor.

Parti, safına katılmak isteyen herkesi kendi saflarında kabul edemez. Sadece işçi sınıfının ve emekçi halkın diğer katmanlarının siyasi olarak aydınlanmış ve aktif olan üyelerini kabul eder. Stalin Yoldaş Partimizin, kapıları sadece layık olanlar için, sadece denenmiş ve test edilmiş olanlar için açılan bir kale olduğunu söylemişti.

SBKP'nin (B.) Kurallarının ilk paragrafı, Parti üyeliği için kimlerin uygun olduğunu tanımlar. Paragraf şöyle diyor: "Bir Parti üyesi, Parti'nin programını kabul eden, parti örgütlenmelerinin birinde çalışan,  Parti  kararlarına uyan ve üyelik aidatlarını ödeyendir."

Bu nedenle, Parti üyeliğinin ilk şartı Parti programının kabulüdür. SBKP'nin (B.) gücü, tüm üyelerinin programda formüle edilen aynı görevler olan büyük hedefleri ile birleştirilmesi yönündeki görüşlerinin birliğindedir. Bununla birlikte, parti programını kabul etmenin tek başına bir partiyi üye olarak kabul etmek için yeterli olmadığını söylemeye gerek yoktur. Parti programını kabul etmeye hazır, ancak pratikte hiç bir şey yapamayan çenesi düşük-gevezeler bulunabilir. Partide böyle insanlara yer yoktur.

Bolşevik Parti, devrimci mücadelenin, devrimci eylemin bir partisidir. Parti sadece ulaşmak için büyük amaçlar öne sürmez, aynı zamanda kararlılıkla bu amaçları yerine getirmek için mücadele eder. Parti, Her Komünistten pratik talep eder, tüm bilgi, deneyim ve gücünü halkın mutluluğu için, Komünizm için mücadeleye adamasını talep eder.

Partinin programını kabul ederek, Komünist, programın yerine getirilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya söz verir. Parti'nin programını bilmek, Partinin ne için mücadele ettiğini, Partinin hangi yoldan hedefine doğru ilerlediğini bilmenin Komünist'in görevi olduğu aşikardır. Parti programının uygulanmasını engelleyen,  tahrif  eden ya da Parti kararlarını ihlal edenlere karşı mücadele etmek bir komünistin görevidir.

Parti üyeleri, Parti programını sadece yoğunlaşmış  tek bir organizasyon olarak birleştiklerinde başarıyla yürütebilirler. Bu nedenle Parti kuralları, Parti üyeliğinin gerekli bir koşulunun, her üyenin Parti kuruluşlarından birinde çalışma yürütmesi ve Parti'nin bütün kararlarına uyması gerektiğini açıklar.

Komünistler, her biri kendi başına, herkes kendi başına gibi hareket etmez, üyelerinin faaliyetlerini yöneten ve denetleyen bir Parti organizasyonu içinde hareket ederler.  Fabrikalarda, kolhozlarda, ofislerde, eğitim kurumlarında  ve askeri birimlerde Komünistler Parti örgütlerinde bir araya getirilmiştir. Genel toplantılar ve bu örgütlerin Parti Büroları, Komünistlerin faaliyetleri ile ilişkili olarak  tüm sorunları tartışırlar ve yüksek Parti organlarından alınan talimatlara uygun olarak, bu kararları bildirirler ve görevleri belirlerler. Parti örgütleri aracılığıyla, Parti üyesi olmayanlara liderlik eden Parti üyeleri aracılığıyla, Parti, programını yürütür. Parti, tüm Komünistlerden, Parti disipliniyle yükümlü, tek bir birleşik  organ gibi çalışmalarını talep eder.

Parti üyeliğinin temel bir koşulu Parti aidatının düzenli ödenmesidir. Komünistin bu görevi büyük önem taşımaktadır. Aidatların düzenli olarak ödenmesi, Komünist disiplininin ve Parti örgütüyle olan ilişkisinin bir göstergesidir. Bir Komünist aidatlarını düzenli olarak ödemiyorsa, düşüncelerinin Parti ile olmadığını ve Parti'nin görevleri ile ilgili performansının gevşek olduğunu gösterir. Dahası, Parti aidatları, Partinin fon  kaynağıdır. Üç ay boyunca aidat ödeyemeyen bir Komünistin üyeliği,  sona ermiş olarak görülür.

Devamı
Yeni Üye Kabul etme Yöntemi
Komünistlerin Görevleri
Parti Üyelik Hakları
Demokratik Merkeziyetçilik
Yüksek Parti Organları
Yerel Parti Organları
Temel Parti Örgütleri
Part içi Demokrasisi
Özet


Çeviri
Erdoğan A
15 Mayıs 2020