Perşembe, Mayıs 07, 2020

MARXİST-LENİNİST EĞİTİMİ VE PARTİ TARİHİ - 3

1 Aralık 1931 tarihinde KIZIL MESLEKLER ENSTİTÜSÜnün Kuruluşunun 10 uncu yılında,
Yoldaş LM KAGANOVIÇ in Yaptığı Konuşma

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihinin Bolşevik Eğitimi İçin

Önceki Sayfa - Tamamı PDF İndir

3. Troçkistlerin Manevralarının Teşhiri, Bolşeviklerin Leninizm için, Partinin Genel Çizgisi İçinMücadelesi

Parti için mücadelenin bugünkü aşamasının, Leninizm için, özgün özelliği, Troçkizmin yenilmiş olması gerçeğinde, Sağ sapmanı teşhir olmasında ve Partinin genel çizgisinin, bütün hat boyunca zafer kazanmış olmasından oluşur.

 Zaferlerimiz - bunlar birbiri ardına türbin, birbiri ardına çalışma, sanayi ve tarım üretiminin büyümesi, gelişmemizin Bolşevik temposu.

Şimdi birisinin Troçkizmin bayrağı altında, gizlenmeden öne çıkması zor. Şimdi birinin diğer bayraklar, sloganlar, tezler, formülasyonlar altında öne çıkması gerekiyor. Şimdi, Partinin genel çizgisinin somut ta uygulanışını lekelemek için, Leninist Bolşevik teorisinin tutarlılığı konusunda şüphe uyandırması gereklidir.


Bu nedenle,oportünizm, çeşitli maskeler arkasında saflarımız içine sızmaya  çalışıyor; yaltaklanma ve göze girmeye ye teşebbüs ederek, Partimizin tarihinin küçük kapısından içeri sızmaya çalışıyor.

Slutsky, Alter ve diğer kaçakçıların "Tarih felsefesi" ne anlama geliyor? Burada Troçkistler ve yarı Trotskistlerin doğrudan ya da dolaylı olarak Partimizin tarihi eğitimi üzerine, Parti gençliğimiz ve   Komsomol üzerinde etki sahibi olma girişiminde bulunduklarına hiç şüphe yoktur. İşte burada biçimde, kurnazlığın , ama özünde çok ilkel tarihsel araştırmanın siyasal anlamı yatmaktadır

Troçki artık ülkemizde değil. Burada bizimle, Sovyet Devletinde, işçi sınıfı tarafından param parça edilmiş, kötü niyetli,  pis Trotçki bayrağı, kendi saflarına kimseyi kazanamaz. Bunların kitlelere başka bir taraftan, ,çaktırmadan, "yasal" yöntemlerle yavaşça yaklaşmaları gerekir. Bunların Parti tarihinin, işçi hareketinin tarihinin cephesinden geçmesi, aynı zamanda Lüksemburgculuk ve diğer maskeleri kullanması gerekir.

Troçkizmin bu standart "dinleyicileri", şöyle  spekülasyon yapıyorlar: Şimdi, siz Bolşevikler, siz MK üyeleri, şimdi, Kusnetzkstroi inşası ile, yeni Moskova, Magnitogorsk, Dnieprostrny inşası ile meşgulsünüz; Planlarınızla ​​ve traktörlerinizle, patates ve kömürle vb. meşgulsünüz. Biz ise tarihle meşgul olacağız, tedbirli bir şekilde devam edeceğiz, ve kurnazlığın işe yaramadığı durumlarda, aptal gibi hareket edeceğiz ve bazı Bolşeviklerin kokuşmuş liberalliklerinden yararlanacağız; Amacımıza ulaşmaya, gençlerin eğitimini etkilemeye, daima iflas etmiş liderlerimizin “uzak hedefini” göz önünde bulundurmaya çalışacağız.

Bu nedenle Stalin yoldaş Troçkist sahtekârlara karşı kokuşmuş liberal tutum tehlikesi üzerinde çok fazla durdu.

Kişinin gerçekleri aklında tutması gereklidir. 1930’un bir Parti adayı olan eski Menşevik Slutsky’ye Leninizm’i karalama ve Lenine dil uzatma olanağı sağlanmıştır; ve bu olanak, Bolşevik gazetemiz Proletarskaya Revoluzia'nın sütunlarında sağlanmıştır. Ona ayrıca, Marksist Tarihçi'nin sütunlarının misafirlik verilmiştir.  Partiden kovulan, bir Troçkist olan, bir başka "tarihçi" Alter'e, Komünist Akademi'de konuşma fırsatı verilmiştir, ve, bir düşünün, hemde Stalin'in yoldaşın makalesi Marksist Tarihçiler Cemiyeti'nin tartışılırken bu fırsat tanınmıştır. Kibar ve liberal bir şekilde cevaplandırıldı:
"Yoldaş Alter yanılıyor, Troçkist kaçakçı malları savunuyor; bir şekilde hatalı, gerçekleri çarpıtıyor." Bununla birlikte, onun bir kaçakçı olmadığını bilmek için , bu adamın tarihine göz atmak yeterlidir, ama kendisi Troçkist kaçakçılığının orijinal bir parçasıdır. (Gülüşmeler, alkışlar.)
Partiden kovulmuş ve Komünist kesimde konuşma fırsatı verilen Troçkist, öne çıkıyor ve Luxehburgizmi savunuyor ve şöyle diyor: " Lüksemburgculuk Bolşevizm ile birleşik hale geldi." Daha önce, 1927'de, “1918'de Lüksemburgculuk, Bolşevizme dönüşmüştür” diye yazmışdı.

Alter, Lüksemburgculuk bayrağını kucaklıyor. O Troçkistin,  şimdi arkasına saklanmak için bu maskeye ihtiyacı var.

Meselenin özü, yoldaşlar, proleter diktatörlüğün en kötü düşmanlarının kucakladığı pis karşı-devrimci bayrağın altında öne çıkamayan, gerçek ve maskeli Troçkistler,  Troçkist amaçları yolunda kullanabilmek için, artık karşı-devrimci, yeni bir bayrakla, Lüksemburgculuk bayrağıyla öne çıkıyorlar.

Hangi amaçla? Bu bayrak altında, Troçkist platform sorusunu tekrar gündeme getirmeye çalışmak, Marksizm-Leninizmin temelini tekrar gözden geçirmeye çalışmak için. Yeni koşullar altında yeni bir biçimde Bolşevizm le ilgili, burjuva demokratik devrimin sosyalist devrim içine büyümesine ilişkin, fraksiyonlar, vs. gibi eski Troçkist soruları gündeme getirmeye çalışıyorlar.

Troçkist geçmişinden kopmaya çalışan insanların gerçekte eski aksaklıklarından kendilerini kurtarmadıkları gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Yoldaş Radek de, Marksist tarihçilerin ölümünde konuştu. Onun konuşmasından Komintern in işçi hareketi içinden en iyilerini kendi saflarına çektiğini ve Kominternin, bütün bu dere ve dereciklerin Bolşevik Partisi içine akmış olduğunu unutmaması gerektiğini öğreniriz. Yoldaş Radek, bu "derecik" teorisinin ne anlama geldiğini biliyor olmalı! Bu, nihayetinde Ağustos bloğu fikridir. Aynı zamanda onları bir nehirde birleştirmek için çeşitli dereciklere sahip olmak istediler; ama bundan hiçbir şey çıkmadı; derecikler, bilindiği gibi, farklı yönlere aktı. Troçkizm çürük bir akan fıçı olduğunu kanıtlandı. Gerçi bugün sulama çok yüksek düzeyde olmasına rağmen ve gerçi  biz Moskovalılar  her ne kadar da Volga yı Moskova Nehrine bağlama niyetinde olsak da, böyle sulama Siyaset alanında uygulanamaz.

İşte derecik, çeşitli dereciklerin mekanik bağlantısı teorisinden hiçbir şey çıkmaz.

Bazı sol sosyal demokratik bireysel unsurların Bolşevik Partiye girdiği doğru. Ancak, Bolşevizmin ön yargılarını yendikten ve ortadan kaybettikten ve yanlış davranışlarını aştıktan sonra geldiler. Yoldaş Radek Kominternden   bahsederken yirmi bir şartı unuttu. Yirmi bir koşul uygulanmadı mı? Bu koşullar Bireysel eski tutumlarını korumak isteyen unsurlara karşı mücadelede silah değil miydi? Burada birleşme ve bağlantıdan bahsedebilir mi? Kesinlikle değil. Yoldaş Radek, derecik teorisinin, grupların ve fraksiyonların özgürlüğü için bir temel yarattığını anlamalıdır. Eğer biri bir "derecik" kabul ederse, onun da "akımını" elde etme imkanı vermesi gerekir.

Hayır, yoldaşlar, Partimiz bulanık bir derecik havzası değildir, ama hiçbir dereciğin kontrol edemediği güçlü bir akarsudur, çünkü o önündeki  tüm engelleri ortadan kaldırma olanağına sahiptir. (Yüksek sesle alkışlar.)

Partimiz, daha önce hiç olmadığı bir sıkılıkla, Leninist MK'nin etrafında durur; sosyalist devrimin başarılarını güvence altına almak için proletaryanın diktatörlüğünün pekiştirilmesi mücadelesinde birleşmiştir. Ve eğer bugün partimizin Merkez Komitesi muazzam bir yükseklikte duruyorsa, işçi kitleleri ve kollektif çiftçiler arasında en büyük otoriteye sahipse, liderimiz Partimizin önderi, Stalin yoldaş (yüksek alkışlar) Partinin, Komsomol'ün, işçi sınıfının ve kollektif çiftçilerin ezici çoğunluğunun sevgisi ve bölünmez desteğine sahipse,   bu Bolşevik MK'mizin adım adım tüm alanlarda, yılmadan, acımasızca, bütün alanlarda, Partimizin genel çizgisini bozmaya, onu dereciklere dönüştürmeye yönelik her girişimi ; Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki sosyalizmin zaferi yolundan, ana yolumuzdan sapmaya yönelik her türlü girişimi teşhir etmesine borçluyuz. (Yüksek sesle alkışlar.)

Yoldaşlar, inşa çalışmalarımızda hala birçok zorluk yaşıyoruz. Mücadele henüz bitmedi. Ülkemizde sınıf mücadelesi hala devam ediyor; bunlarla çeşitli yerlerde karşılaşırız,  kasaba ve köylerde. Burjuva ve küçük-burjuva etkisini onların saflarına giren kulak ve yarı kulaklarla sadece işçi sınıfında değil,  aynı zamanda Partimizde de uygulamaya çalışan girişimler var. Kızıl Profesörler Enstitüsü'nün onuncu yıl dönümünde, öğrencilerinin her birinin söylemesi gereken: Ben Parti çizgisi için bir savaşçıydım, hala daha güçlü ve kararlı bir savaşçı olacağım, kendimi Partiye daha yakından perçinleştireceğim, Bizimle birlikte diğerlerini de perçinleştirecek ve gençlerin Marksist-Leninist eğitimi için, milyonlarca insanın Leninist MK'nin etrafında  toplanması için, inatla ve ısrarcı bir şekilde çalışacağım (Yüksek sesle alkışlar).

Çeviri
Erdoğan A
7 Mayıs 2020

Kaynak
Broşür
SPEECH DELIVERED BY COMRADE L. M. KAGANO­VITCH ON DECEMBER 1, 1931, ON THE OCCASION OF THE TENTH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE INSTITUTE OF RED PROFESSORS