Cumartesi, Ağustos 24, 2019

Lev Kamenev ; Troçki ve Troçkizm - 5 -Troçki, Kendisi ve Lenin hakkında

Lev Kamenev

Yazının Tamamı PDF halinde  

Önceki sayfa

Eğer bizim teorimiz gerçekleştirildiyse, bizim kararlı bir şekilde ileriye yürümemiz gerekir. Nasıl? Bizim gerçekleştirilen proletarya ve köylülüğün diktatörlüğü temelinde küçük burjuva unsurlara karşı kent ve kırsal proleter unsurları bir araya toplayacağımız şekilde. Bu, proleteryanın ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğünden, proletarya diktatörlüğüne, tamamen sosyalist devrime geçmek için proleter unsurların bu diktatörlük temelinde toplanması ve örgütlenmesi anlamına gelir. Bu nedenle Lenin taktiklerini her zaman köylülükteki kitle hareketinin gelişimine uyarladı ve köylülüğün  devrimin belirli bir aşamasında (Nisan 1917) burjuva hükümetine olan güvenlerini “ ana vatan savunması ” şeklinde koruduğu gerçeğinden oluşuyor olması gerçeğini hesaba katan proletaryanın ve köylülüğün diktatörlüğünün gerçekleştirilmesinin “özelliği” ni inceledi. Bolşeviklerin kendisine karşı çekişen görüşlerini (ben bunlardan biriydim) ve bizim üzerimize yapılan keskin bir saldırıdan sonra Lenin şöyle yazıyordu:
Bir Marksist, sınıf ilişkilerinin analizinin kesin zeminini asla terketmemelidir. Burjuvazi iktidarda. Ve köylülük kitlesi başka bir tanımlamaya ve karaktere sahip başka bir tabakaya ait başka bir burjuvazi değil midir? Bu, bu tabakaların burjuva demokratik devriminin “yerine getirilmesi” ile iktidarı ele geçiremeyeceği anlamına mı geliyor? Bu neden mümkün olmasın? Eski Bolşevikler sık sık bu şekilde değerlendiriyorlar. ”
Ben cevabı verdim: “Bu tamamen mümkündür. . . Köylülüğün toprağın tamamını ve aynı zamanda bütün iktidarı ele geçirmesi mümkündür. . .”
Lenin şöyle devam ediyor:
Eğer köylülük, sosyal devrimci ve Menşevik Sovyetler’deki hükümeti desteklemeyi bırakırsa, eğer köylülük, burjuvaziyi terk etmişse, burjuvaziye rağmen toprak ve iktidarı ele geçirirse, bizi çok meşgul edecek bir burjuvazi demokratik devrimde yeni bir aşamaya geçeceğiz. "
Bu, Troçki'nin kargaların uçtuğu çizgi gibi olan teorisinden çok daha karmaşıktır. Troçki için, onun “Çar'dan kurtul ve işçi hükümetine geç” sloganıyla mesele çok daha basitti. Troçki, bütün köylülüğü ve kapitalist olarak geri bir tarım ülkesinde proletaryanın diktatörlüğünün gerçekleşmesi için gerekli olan ön koşulları görmezden geldi .

Lenin'in büyüklüğü onun  belirli bir tarım ülkesinin, belirli koşullar altında proletarya diktatörlüğünü yürütmeye başlaması ve bunu  diktatörlüğün kuruluşunun sadece ilan edilmekle kalınmayıp bunun gerçek unsurlar  üzerine sürekli göz önünde tutulması sayesinde, onun  inşa edilebilirliğini pratik gerçekte yürütmesi gerçeğinde yatıyor .

Nitekim, Nisan ayında bile, Rus devriminde proletaryanın diktatörlüğünü ele geçirmeden önce,  köylülüğün sosyal devrimci ve Menşevik Sovyetleri zor durumda  bırakıp, Hükümet aleyhine dönüp dönmeyeceğini hesap etmek mümkün değildi.  Gerçek siyasetçi ve kitle lideri olarak Lenin, proletaryanın politikasını bir tarım ülkesinin kendine özgü koşulları altında sürdürdüğümüzü bilerek, her iki olasılık için taktiklerini düzenledi.

Lenin, Troçki’nin siyasetini gerçekten ele almış olsaydı, Troçki’nin teorisi kaçınılmaz olarak proletaryanın ve aynı şekilde  köylülüğün yıkımını getireceği nedeniyle, Lenin sınıf savaşımında milyonların pratik lideri olmayacaktı, yani, Lenin Lenin’in olmazdı, 

Saf biçimiyle Troçki'nin aldığı çizgi, basitçe köylülüğü görmezden gelirken, köylülüğün geçiş aşamasında  hâlâ egemen burjuvaziye güvenini koruduğu, ancak sükutu hayale uğrayarak burjuvaziye karşı döndüğü gerçeğini görmezden gelir; proletaryanın köylülüğün ayaklanması biçiminde köylülüğün liderliğini devralması, diktatörlüğü gerçekleştirmesi ve işçiler ile köylüler arasında çeşitli ve değişen biçimlerde bir ittifak oluşturmaya gayret etmesiyle sona eren bu geçiş aşaması.

Lenin, eski Bolşeviklere karşı yazdığı aynı broşürde şöyle diyor:
“Tezlerimde, bir emek hükümeti tarafından“ iktidarın ele geçirilmesi ”ile "sıçramaya" karşı, henüz aşılmamış tarımsal ya da küçük burjuva hareketleri üzerindeki atılımlara karşı kendimi güvence altına aldım . . . Troçkist “kahrolsun Çarlık, yaşasın işçi hükümeti ” yanlıştır. Küçük burjuvazi (yani, köylülük — LK) vardır  ve göz ardı edilemez. ”
Bu, Lenin'in Partiyi uzun süre önce uyardığı şeylerin devrim sıcağında gerçek anlamda tekrarı değil midir? 1910'da Lenin çok önceden şunu söylemişti:
“Troçki'nin temel hatası. . . bu (burjuva) devrimden sosyalist bir devrime geçiş sorunuyla ilgili en küçük bir düşüncesinin olmayışı. ”
Troçki'nin “orijinal” teorisi, Bolşeviklerden proletaryanın belirleyici devrimci mücadelesine olan talebi ve siyasi iktidarı ele geçirilmesi talebini, Menşevikler'den köylülüğün oynadığı rolün inkarını alır. Ancak Troçki, proletaryanın, köylülüğün proleter olmayan kitlelerini toprak ağalarının topraklarına el koymaya ve monarşiyi devirmeye zorladığını, Rusya'daki “ulusal burjuva devrimi” ni sağladığını ve bunun proletarya ve köylülüğün devrimci bir demokratik  diktatörlüğü haline geldiğini yansıtmadı.

Lenin,  devrimin çoktan bir aşamadan diğerine geçtiğini gözlemlemeyen (ben dahil) yoldaşları şiddetle eleştirdi. Lenin, Partinin Troçki'nin soyut teorisinin tekdüzeliği içine düşmesi nedeniyle bu ilerlemenin engelleneceğinden endişe ediyordu ve (Troçkiyi) yine  köylü hareketini elimize geçmeden önce dağıtmak istemekle suçluyordu.

Lenin'in (siyasi) donanımını değiştirmesine gerek yoktu. Eski Leninist teori, eski Leninist, Bolşevik Rus devriminin karakteri ve proletarya ile köylülük arasındaki ilişkilerin anlayışı, Lenin tarafından tamamen doğrulanmış olarak görüldü. Ve şimdi aynı çizgide ilerlemek zorundayız. Ancak, bu ilerlemede Troçki'nin hatalı adımlarına düşmemek için en büyük özen gösterilmelidir. 1917'den on iki yıl önce, Lenin, proletaryanın ve köylülüğün devrimci demokratik diktatörlüğünün gerçekleşmesinden sonra, proletaryanın diktatörlüğüne ilerlememiz gerektiğini, ancak Troçki'nin önerdiği gibi, köylülüğü basitçe görmezden gelmeden, köylülüğün proletarya ile birlikte çalıştığı sürece bu ilerlemenin köylülüğü dikkate alması ve şartlarını yaratması gerektiğini öngörmüştü . Bolşevizm'in Troçkizmin cephaneliğinden silah almaya ihtiyacı yok.

Aynı zamanda, savaşın muazzam baskısının yol açtığı devrimin muazzam hızlanmasının zorunlu kıldığı şekilde, bir aşamadan diğerine aynı şekilde hızlı ilerlememiş olan Bolşevikler vardı . Fakat bu hiç bir şekilde Bolşevizmin yanlış yolda olduğu, zafer yerine bir bataklığa yöneldiği, ya da devrim sırasında değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ve işte bu  Troçki'nin kanıtlamaya çalıştığı şeydir.

Troçki,  Rus devriminde işçi sınıfı ve köylülük arasındaki ilişkileri konusunda Leninist teorinin özünü hiç bir zaman kavramadı. Ekim ayından sonra bile bunu kavramadı ve Partimiz onu yeni yollarla uyguladığında, ya da Partimiz köylülükten ayrılmadan proletaryanın diktatörlüğünün gerçekleştirilmesi için başarıyla manevra yaptığında bunu kavramadı. Troçkinin görüşüne göre  kendi teorisi tamamen doğru olduğunun kanıtlanması, Bolşevik pozisyonunu kavramasını engellemiştir. Eğer Troçki'nin teorisi doğru olsaydı, bu Sovyet iktidarının çoktan sona ermiş olacağı anlamına gelirdi. Köylülükle ilgili bir sorun yaşamayan veya proletarya ile köylülük arasındaki ittifak sorunu konusunda herhangi bir çözüm sağlamayan bu “sürekli devrim” teorisi, Rusya'daki emek hükümetini kesinlikle Batı'daki acil proleter devrime bağımlı kılmaktadır. Bu teoriye göre, proletarya, iktidara geldikten sonra, en umutsuz çelişkilere maruz kalmaktadır. İktidarın gücü, nesnel toplumsal zorluklarla sınırlıdır:
“Onların (Bolşeviklerin EA) çözümü ülkenin ekonomik geri kalmışlığı tarafından engellenir. Ulusal bir devrimin sınırları içinde, bu çelişkiden kaçış yolu yoktur. ”(Troçki,“ 1905 ”, Rus baskısı, s. 286.)
(Torçkiye göre) Böylesine şartlar altında proleter dünya devriminin gecikmesi veya ertelenmesi kaçınılmaz olarak işçilerin Rusya'daki diktatörlüğünün derhal çöküşüne yol açacaktır. Bu nedenle , “sürekli devrim” in taraftarları, askeri komutların yardımıyla, ülkenin ekonomik geriliğinin üstesinden gelme girişimlerine umutsuzluk ve en derin karamsarlık aşamalarından geçmek zorundadırlar.

Lenin'in Şubat-Ekim ayları arasında sürdürdüğü şekliyle, gerçek Bolşevik politika, bu politika ya da bu psikoloji ile ortak hiçbir ortak noktası yoktur.

Sorunlar Ekim ayında ve hemen sonrasında  gerçekten nasıldı? Marksizm bakış açısından, devrimin sınıf güçlerinin analizi açısından bakıldığında, toprak mülkiyeti üzerine sosyal devrimci kararnamenin kabul edilmemesi, Sovyet hükümetinin sol SR tarafından devlete adanması, Ekim devrimi tarafından yaratılan hükümetin “İşçi ve Köylü Hükümeti” olarak  belirlenmesi, Lenin’in tüm önerileri, bütün bunlar proletarya ve köylülüğün diktatörlüğünün, asıl özü zaten proletaryanın diktatörlüğü olan bir sisteme dönüşmesi değil miydi?

Ekim Devrimi'nin bu gerçeklerinden bazılarını atlamak mümkündür; ama o zaman biz Lenin'in politikasının herhangi bir bilimsel analizine ulaşmayız. Savaş komünizminden yeni ekonomik politikay geçişte, yoksul köylülüğün komitelerinden Lenin'in “orta çiftçiler” konusundaki konuşmasına  ya bunlara ne deriz? Bu, ""mükemmel bir şekilde doğru olarak olarak  kanıtlanmış"" olan sürekli devrim teorisi ile nasıl uyumlu hale getirilebilir?

Lenin,1916'da  hayatın Troçki'nin görkemli teorisinin zaten on yıl önünde olduğunu yazmışdı. Şimdi sekiz yıl daha ekleyebiliriz. Yaşamın Troçki'nin teorisini sekiz yıl boy geçtiği olaylar, Troçki'nin Leninizmi düzeltebileceğini iddia etmesini haklı kılarmı?

Yaşam, Troçki'nin teorisini geçtiği için,  Troçki kitaplarında Leninizmi düzeltmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşam ve yaşamın Troçki'yi takip ettiğini usta olduğu her sanatla kanıtlamaya çalışıyor.

Partinin bu iddianın tam tersini göstermesi ve sadece Troçki'ye değil, her yeni üyeye “ Troçki'nin Bolşevikleştirilmesi  ” gerekliliğini kanıtlaması yükümlülüktür.  Parti bu konuda ne kadar başarılı oldu?

Devamı
Troçki Partide. Hatalarımız. Troçkiye göre Ekim

Çeviri
Erdoğan A
18-24 Ağustos 2019