Çarşamba, Temmuz 31, 2019

Lev Kamenev ; Troçki ve Troçkizm - 1- Devrimden Önce

Lev Kamenev ve Troçki Brest-Litovsk
Lev Kamenev in Konuşması  -  "Birleşik Muhalefet"in bir  üyesinden Troçki ve Troçkizm üzerine
(Kamenev Troçkinin eniştesiydi)
Lev Kamenev

[Aşağıdaki,  Moskova Komitesinin aktif Parti görevlileri tarafından büyütülen18 Kasım’da düzenlediği oturumda, ve 19 Kasım’da Sendikalar Konseyi’nin Komünist kesiminin oturumu sırasında  ve 21 Kasım'da askeri görevlilerin konferansında tekrarlanan konuşmanın yazılı bir versiyonudur.. LK]

Yoldaşlar! Konuşmamın konusu, Ekim devriminin yedinci yıl dönümü arifesinde yayınlanan ve yazarı tarafından “Ekim Dersleri” başlığı verilen Yoldaş Troçki'nin son makalesi olacak.

Troçki, Partiye oldukça sık kitap sunar. Gerçi çoğunda Bolşevizm'den, Partimizin resmi ideolojisinden çeşitli sapmalar bulmak zor olmasa da, şimdiye kadar bu kitaplara çok dikkat etmenin gerekli olduğunu düşünmemiştik. Ancak Troçki yoldaşın son yayını için “Ekim Dersleri” temasını seçtiği için, bu kitaba özel bir dikkat gösterilmeli ve ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmalı.

Partimizin bütünü, bütün Komünist Enternasyonal, tüm uluslararası İşçi Hareketi ve tüm emekçi gençlik, Ekim Devrimi tarafından verilen dersleri öğreniyor ve öğrenmeye devam edecek, bu derslerin yorumunu şu  veya bu yazarın özel ilişkisi olarak değerlendirmek mümkün değildir.  “Ekim Dersleri” nin Parti’ye uygun gibi güründüğü, Merkez Komitesinin’nin ve Partimizin - ki bu bir sır değil - Komintern’in önde gelen Partisi  siyasi bürosunun bir üyesi tarafından yazıldığı için, o zaman, sadece genç üyelerimiz tarafından değil, aynı zamanda bütün Komintern tarafından da ders kitabı olarak kabul edilen bu tür açıklamaların, bu tür “ders”lerin tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz net bir şekilde ortadadır. Ve Yoldaş Troçki'nin çalışmasının üstlendiği biçim, Komintern için bir ders kitabı olmayı hedeflediğini gösteriyor .

Makaleyi okuyan herkes, bunun sadece Partimize değil, uluslararası proletaryaya ve tüm ülkelerin Komünist Partilerine de hitap ettiğini görmek zorundadır. Ve bu nedenle, sorun özel görüş sorunu değil, ama bütün Partiyi ilgilendiren siyasi bir çatışmadır. Eğer herhangi bir yoldaş, yoldaş Troçki'nin kitabının yol açtığı çatışmanın sadece Troçki, Bucharin , Zinovyev, Stalin ve Kamenev arasındaki bir çatışma olduğunu, aydınlar arasındaki görüş farkı olduğunu savunacak olursa,  bu yoldaşlar, Partinin gerçek çıkarlarını kavrayamadıklarını kanıtlarlar.  Böyle bir görüşe sahip olan yoldaşlar bunu ancak Parti çatışmalarını,  “Aydınlar kendi aralarında kavga ediyorlar, ancak bizimle hiçbir ilgisi yok” sloganını temel alarak bir üçüncü grup oluşturmak amacıyla kullanmak istediklerinden yapabilirler.

Hiç kimsenin bu çatışmada kenarda kalmaya hakkı yoktur. Bu sorun, iç yaşamımızın ve Komintern'in yaşamının en geniş kapsamlı sorularından birisiyle ilgilidir. Sorun şudur: Parti, proletaryanın Yoldaş Troçki'nin kitabının öğrettiği dersleri kabul etmesini önerebilir mi, yoksa proletaryayı “Ekim Dersleri” nin öğretilerine karşı uyarmak için otoritesinin tamamını kullanmalı mı?

Yoldaş Troçki'nin  bu makalesi ile uzun bir tartışmaya girmek istemiyorum. Yoldaş Troçki mükemmel bir yazardır ve yetenekli kalemi Parti için değerli bir hizmet vermiştir. Fakat burada, Partiye düşman olan çıkarlara hizmet veriyor, burada Bolşevizme hizmet etmiyor, tam tersine -hem proleter devrimin ideolojisini somutlaştıran ve hemde proletaryanın savaş gücünü örgütleyen Bolşevizmi - Bolşevizmi parçalamak ve gözden düşürmek isteyenlere hizmet ediyor. 

Ve Yoldaş Troçki, bunu Şubat ayından Ekim ayına kadar olan olayların tamamının abartılı sanatsal, ama  temelde yanlış ve yanlış bir açıklamayla yapıyor. Partinin bu dönemin olaylarına katılan ve Ekim devrimine kadar uzanan mücadelede bizzat yer alan kişiler arasında birtakım yazarlara çağrı yapacağından ve bunların, bu dönemde Partimizin tarihindeki belirleyici anlara atıfta bulunarak Yoldaş Troçki'nin çeşitli yanlış açıklamlarını çürüteceğinden  hiç şüphem yok.

Nisan gösterisi yanlış tanıtılıyor, Nisan konferansı yanlış tanıtılıyor, Haziran ve Temmuz ayındaki olaylar yanlış tanıtılıyor, ön parlamento ile ilgili olaylar yanlış tanıtılıyor ve son olarak Ekim ayında olayların aldığı yön  yanlış tanıtılıyor. Burada tarihsel gerçeğin yeniden yapılanması  için gerekli detaylar veya yoldaş Troçki'nin iddialarının belgesel kanıtlarla karşı karşıya getirmek üzerinde durmayacağım. Burada ele almak istediğim, Yoldaş Troçki'nin benimsediği tutumun sosyal ve siyasi olarak önemi ile ilgili genel soru ve Yoldaş Troçki'nin daha önceki pozisyonlarının ışığı altında ele alındığında bu tutumun önemi ve Yoldaş Troçki tarafından oynanan rolüdür.

Kolayca anlaşılabilir nedenlerden ötürü bu sorunu şimdiye kadar ortaya koymaktan kaçındık. Fakat artık bundan kaçınamayız, çünkü yoldaş Troçki, Ekim’in sorununu gündeme getirirken, Partimizin ve Lenin’in Ekim devriminin belirleyici ideolojisinin yaratılmasındaki rolü sorununda, Bolşevik Parti tarihi boyunca Troçki Yoldaş tarafından kabul edilen tüm açılardan ortaya çıkan sorunlarla hesaplaşmaya bizi kendisi zorlamıştır.

Bu nedenle  Troçkizm ve Bolşevizmin somut sorunuyla hesaplaşmak mecburiyetindeyim ve bunu yaparken Yoldaş Troçki'nin en son ifadesine yalnızca Yoldaş Troçki'nin takip ettiği genel çizginin en açık ve açıklayıcı örneklerinden biri olarak atıfta bulunuyorum.

Her şeyden önce kendimize sormalıyız: Herhangi bir genel çizgi gerçekten var mı? “Troçkizm” teriminden ne anlıyoruz? Bu, yoldaş Troçki'nin kişiliğinin mi , yoksa genel olarak  ve son yirmi yıl boyunca Rusya'daki İşçi Hareketi tarihine ilişkin kişisel olgularla hiç bir şekilde ilgili değil mi?

Burada neyle hesaplaşacağız? Bir kişilikle, bir bireyselliklemi yoksa  , küçük burjuva bir ülkede işçi hareketinin evriminin genel koşullarında ortaya çıkan bir eğilimin bazı genellemesi ile mi? 

Tesadüfen ortaya çıkan bir olguyla mı, yoksa unutamayacağımız bir geçmişe dayanan bir olguyla mı? Bu soruyu cevaplamak için Lenin yoldaşın eserlerine bakacak olursanız, Şubat devrimi zamanına kadar ve yine kısa bir kesinti ile 1918 yılından sonra, Lenin Yoldaşın kaleminden Troçkizmin sistematik olarak ele alınmadığı bir eserin  nadiren çıktığını göreceksiniz. Neden?

1917 Devriminden önce Troçkizm ve Parti

Partimiz kapitalist olarak geri küçük burjuva bir ülkede doğmuştur. Bizim proletaryamız, Avrupa'daki diğer proleterlerden daha geri koşullar altında var olmuştur. Proleterya dan daha çok etrafı tarımsal ve küçük-burjuva unsurlarla çevriliydi. Ve proletaryanın Çarlık despotizminin tam ortasında, bütün uluslararası işçi hareketine önderlik edecek bir Partiyi oluşturup bir araya getirmeyi nasıl başardığı sorusu, bu soru, Parti için gerekli olan öz-bilginin asıl sorusudur.

Doğuşumuz ve gelişmemizle ilgili bu soru, Parti’nin kendi içinde sıkça gündeme gelmiştir ve Parti, Rusya’nın proletaryasının (eski sözcüğü kullanarak), geri bir tarım ülkesinde ve Çarın despotizmi altında, neden ve ne şekilde günümüzde bütün uluslararası proletaryanın, kapitalizmde daha da gelişmiş ve ekonomide Rusya'dan çok daha fazla gelişmiş ülkelerin proletaryasının rehber yıldızı olan Leninizmin yaratılmasını sağlamış olduğunu açıkça ortaya koymuştur.  Bir şey kesin: Bu şartlar altında, devrimci proletaryanın partisi olan Bolşevik Partisi, işçi sınıfını kontrolü altına almaya çalışan küçük burjuva unsuruna karşı sürekli, sistematik ve durmadan  mücadele biçiminde ortaya çıkabilirdi. Bolşevizm, en derin özünde, burjuvazinin proletaryada yürüttüğü her etkiye karşı kesintisiz ve sürekli bir mücadelenin ortasında ortaya çıktığı, büyüdüğü ve sağlam bir temel oluşturduğuna dair bir mücadeleye işaret eder .

Burjuvazinin proletaryayı etkileme politikasının en yoğun ifadesi Menşevizm tarafından sağlandı. Bolşevizm tarihinin otuz yılı, Menşevizme karşı otuz yıllık mücadelenin tarihidir. Leninizm, proletaryanın burjuvaziye karşı mücadelesinin öğretisidir. Tam da bu nedenle Leninizm, aynı zamanda Menşevizme karşı mücadelenin öğretisidir .

Burjuvazinin proletarya üzerinde etkisini uyguladığı biçimler, tarihsel dönemin değişmesiyle değişmiştir. Ve Menşevizmin biçimleri ve yöntemleri buna göre değişmiştir. Değişmeden kalan Menşevizme karşı “acımasız” Leninist mücadele, her değişen biçimde Menşevizmin gerçek karakterini ayırt etmede ve Bolşevik ideoloji ve Bolşevik Partisisinin gelişimine  Menşevizmin temel düşmanlığını tanıyan Lenin'in yeteneğidir. Herkes bunu bilir veya en azından herkesin bunu bilmesi gerektiği varsayılabilir. Herkes, Bolşevizmin , Menşevizme karşı sistematik bir mücadeleye işaret ettiğini tam olarak bilmeyenlerin, Bolşevizmden  ,ne olursa olsun, hiçbir şey anlamadığını, Bolşevizmin muzaffer olmasının nedenlerini anlamadığını idrak eder.

Ancak, yakın zamana kadar herkesin bilmesi zorunlu olduğu varsayılmış olsa da, tam olarak Leninizm'in  Menşevizme karşı sürekli ve sistematik bir mücadele içinde doğduğu, büyüdüğü ve zafer kazandığı gibi,,. Troçkizme karşı sistematik mücadele içinde doğduğu, büyüdüğü ve zafer kazandığını herkes bilmez.

Neden? Çünkü Troçkizm, Partimizin, proletaryanın burjuvaziye karşı belirleyici sınıf mücadelesi için hazırlandığı ve Leninizmin Proleter devriminin öğretim kaynağı olduğu ve devrimin önderi olarak  partiyi bir araya getirdiği bir dönem boyunca — bu süre boyunca Troçkizm,Menşevizmin bir maskelemesi, Menşevizmin üzerinin cilalanması ve  Menşevizmin bir  ajanı rolünden başka bir rol oynamadı.

Partinin tarihini, Lenin'in eserlerinde, Partinin eserlerinde inceleyen herkes - ve biz hiç bir zaman, Partinin tarihi ve devrimi hakkında ya da maddi bakımdan ve çıkarılacak sonuçlar açısından,ondan daha zengin olan daha iyi ve derin bir ders kitabına sahip değiliz  -    kaçınılmaz olarak, Parti ve devrim için yaptığı mücadelenin  ve Menşeviki'ye karşı mücadelesinin bütün süreci boyunca, Lenin'in Troçki'yi (onun takip ettiği çizgiyi bütünlük içinde ele alarak ve onun farklı pratiklerinden ) özellikle Menşevizmin bir ajanı olarak, Menşevizmin hizmetçisi  olarak, bunda etkisi veya işçi sınıfının şu veya bu  bölümünü kazanma amacıyla Menşevizm tarafından kullanılan bir araç olarak gördüğüne  ikna olacaktır. 

Lenin'e göre Troçki ve Troçkizm,  tesadüfi değil onun karakteristiği idi. Bu işçi sınıfının kendi Partisini yaratırken mücadele etmek zorunda kaldığı, diğer birçok gruba ve alt gruplara, fraksiyonlara ve alt fraksiyonlara bütün ve yarı eğilimlere,  burjuvazinin gerçekten proleter Parti'ye düşmanlığı gibi diğer olgulara  uyguladığı baskının sonucuydu..

Lenin'e göre Troçki, 1903 yılından sonra kişi olarak tamamen ilgi çekmeyen biriydi. 

Lenin ve Parti için, Troçki  Bolşevik Parti'nin oluşumuna ve Bolşevik ideolojinin gelişmesine, proleter devrim ideolojisine ve Bolşevist proleter örgütlenmeye karşı akan bu tarihi akıntılardan birinin tipik şekillenmesiydi. 

Lenin'e göre Troçki, proletaryaya düşman bir unsurun, bazen yetenekler gösteren bir unsurun, sonra yine basitce belirli sosyal olguların somutlaşmış örneğini oluşturuyordu. 

Bolşevik karşıtı bir akım olarak Troçkizme karşı bu sistematik mücadele, Lenin'in eserlerinin Troçki'nin Partimize katıldığı zamana kadar her bir bölümünde bulunur. Bu noktada, bu mücadelenin başka bir biçimde devam etmesini takip eden, bir kesinti var.

Birinci Devrim Dönemi (1905)

İkinci Parti Kongresi’ne, Bolşevik ile Menşevik arasındaki bölünmeye kadar, Yoldaş Troçki , Martov, Potressov ve diğer Menşevikler gibi Leninist İskra için çalıştı. Yoldaş Troçki'nin Lenin'in planlarını yerine getirme konusundaki gayreti, Parti Kongresi'nin ilk toplantılarında “Lenin'in çomağı” takma adını almasına bile yol açtı. Onurlu bir rol! Ancak Yoldaş Troçki'nin siyasi tarihi için bu rol, Menşevikler in bu aynı Kongre'nin devamındaki oturumlarında ortaya çıkmasının ardından Troçkinin  hemen rolünü değiştirmesi gerçeğinden  daha az karakteristiktir.

Menshevikler ve Bolşevikler arasında örgütsel kopma Partisi Merkez Komitesi seçimleri konusunda Parti Kongresi'nde gerçekleşti.

Merkez Komitesi üyeliğine üç üyenin seçilmesi gerekiyordu. Menhevik ve Bolşevik'ler iki üye ile ilgili olarak anlaşma içindelerdi. Menşevikler, dünkü “Lenin'in çomağını” (Troçkiyi) üçüncü üye olarak  istediler, ancak Lenin her ne pahasına olursa olsun buna karşıydı. Menshevikler de ne pahasına olursa olsun bundan vazgeçmediler. Lenin ve Martov'un “çomağın” “Lenin” de olduğu yönünde olduğu doğru  bir tahmin yapış olmaları muhtemeldir. Lenin Kongrede çoğunluğa sahipti ve Troçki seçilmedi. Bunun üzerine Yoldaş Troçki, Martov, Dan, Axelrod ve diğerleri ile işbirliği yaparak, Menşevik fraksiyonunu oluşturdu, Parti Kongresi'nin kararlarını bozdu,  Lenin'in önderliğindeki Partinin merkezi otoritelerine karşı boykota önderlik etti, ve Lenine karşı siyasi bir broşür yazdı - Lenin'in bütün siyasetinin sadece “diktatör görevine bir aday" ın iktidar açgözlülüğü olarak tanımlandığı,  Menşevik edebiyatının en kibirli ve saldırgan yapımlardan biri. Martov Dan ve diğerleri liderliğindeki bütün  Menshevik grubu, bu broşürü mümkün olan en uzak yerlere kadar propoganda yapmak  için yayınlanmasını önerdiler. Bu, Menşevizm tarihinin ve Partideki Yoldaş Troçki'nin tarihinin başlangıcıydı .

Artık Martov ve Axelrod’un kılıcı haline gelen TroçkiLenin’in gözünde siyasi bir figür olarak tüm ilgisini kaybetti. Lenin, Menşevikler, Plekanov, Martov, Axelrod, Martinov ile  uzun ve sistematik çatışmalara girdi; işçilere onların bakış açılarını açıkladı ve teşhir etti; ancak onların meslektaşları Troçki ile çekişmelerle zaman kaybetmeyi gereksiz buldu.

“ Plehanov'la tartışmaya girilmeli, Martov'un argümanları reddedilmeli ve aşırı oportünist Martinov'a karşı tartışmaya girebiliriz, ancak Troçki'yle tartışmayla zaman kaybetmeye değmez ” - böyle demişti Lenin, işçi yoldaşlarına o zaman.

Ancak, 1905 yazında, Yoldaş Troçki, Parvus'un “sürekli devrim” konusundaki fikirlerini kendi ifadelerinde sunarak Menşevist bataklıktan çıkarmaya çalıştığında , Lenin Parvus tarafından ortaya atılan fikirler ve sloganlar hakkında detaylı bir tartışmaya girdi ve bunları  reddetdi. Troçki'nin broşürüne atıfta bulunarak, sadece “devrimci sosyal demokrat” Parvus'un “Troçki ile” ve  onun “Devrimci lafazanlıkları” ile hemfikir olmasının mümkün olmadığını düşündüğü için üzüntüsünü dile getirdi . Lenin in, Yoldaş Troçki ve onun “orijinal” teorisi hakkında söyleyecek başka hiç bir sözü olmadı. (Bkz. Lenin, komple eserler, Rusça baskı, cilt 7, s. 130.)

Ve şimdi yoldaş Troçki devrimci geçmişinin sertifikası olarak Parti'nin önüne tamda bu broşürü koymaya çalışıyor ve Lenin'in sadece Troçki'nin broşürünün bakış açısını paylaştığı derecede  doğru olduğunu  kanıtlamaya çalışıyor. Bununla daha sonra detaylı olarak ilgileneceğiz.

İlk devrimin bütün sürecinde, işçi kitleleri ilk defa pratikte Rus devriminin çeşitli teorilerini ve onların sonuçta ortaya çıkan taktik yöntemlerini deneme fırsatına sahip olduğunda ve Lenin, umutsuz savaşta Bolşevik devrim planını savunduğunda, bir defa bile Troçki'nin ilkelerinin karakterizasyonuna, ya da “devrimci lafızların” tanımlanmasına bir şey eklemenin gerekli olduğunu düşünmemişti .

Lenin “sürekli devrim” üzerine  Troçki'nin “Sol lafazanlıkları”  işçi hareketi devriminin aldığı yön üzerine kesinlikle herhangi bir etkisi olmayacağını biliyordu, ve Troçki'nin   Menşevik örgütde kalmasını, Menşevist merkez organında işbirliği yapmasını, ve Menşeviklerle siyasi işbirliği yapmasını hiç bir şekilde engellemeyecekti. Lenin, insanları, partileri ve fraksiyonları,  sözlerine göre değil, pratiklerine göre yargılama Marksist alışkanlığına sahipti.

Proletaryaya arenada ilk kez kitlesel güç olarak görünme ve sınıf politikasını ve diğer sınıflarla ilişkilerini gerçek eylemle ifade etme fırsatını  veren birinci devrimin (1905- 1907) tüm sürecinde,  sadece iki taktik arasında keskin bir mücadele vardı, sadece iki siyasi eğilim arasında, sadece Rus devriminin iki şeması arasında , köylülüğü küçük gören ya da ihmal eden ve işçi sınıfı ile burjuvazi arasında bir anlayışı (anlaşmayı) amaçlayan Menşevizm ile,   köylülüğü hem  Çarlığa karşı mücadelede, hem de köylü ve proleteryanın diktatörlüğü adına burjuvaziye karşı mücadelesinde işçi sınıfını destekleme çağrısı yapan Bolşevizm arasında.

İlk devrim sırasında Bolşevikler ile Menşevikler arasındaki bu mücadele, esas olarak devrimin üstleneceği yöne giden bir mücadele, aynı zamanda ilk devrimin tamamıyle kendisini ve mücadelenin tüm unsurlarını içerdi, ve 1917'de ikinci devrimde sona erdi.

Parvus -Troçki teorisi, birinci ya da ikinci devrimde hiçbir rol oynamadı. Lenin'in de öngördüğü gibi boş bir lafız olarak kaldı ve sınıf mücadelesinin yürüttüğü asıl gidişatla hiçbir ilgisi yoktu. 

Parvus -Troçki teorisi, gerçek mücadelenin yaşayan olaylarında değil, sadece eski Menşevist gazetelerin tozlu dosyalarında kaldı. Bu nedenle, Lenin, devrim sırasında, bu teorinin reddedilmesinde hiçbir zaman bir kelime sarf etmedi.

Devamı

Çeviri
Erdoğan A

1 Ağustos , 2019

Kaynak
From; The Errors of Trotskyism, May 1925
CPGB  - Communist Party of Great Britain