Cumartesi, Ocak 12, 2019

Sol Lafazanlık ve Devrimci Pratik - Maçoğlu ve "sol!" lafazanlar

Türkiyedeki devrimci lafazanlığın gericiliğin borazancılığını yapma sınırını da çoktan aşmış olduğunu son 30 sene ye kadar pratik gerçekte görerek, somut da yaşamaktayız. Maçoğlu nun Dersimden Belediye Reisliğine aday olması konusundaki  yaklaşımlar, kendini karşı devrimci lafazanlık boyutuna yükseltmiş durumda.

"Hemen yarın devrim", "ya devrim ya hiçbir şey" içeriğindeki anti-Marksist Leninist Sol lafazanlık, bir mahallede bile kitlelerle sıkı bağ kurma, bir mahallede bile örgütleme "devrimci pratiğinden" yoksunken, gözleri önünde olan haksızlıkları "kamera ya çekip yayınlamayı" devrimci pratik olarak görürken, ve buna rağmen hala hızlı sloganları terkedemezken, devrimci pratik uygulayanlara da karşı gelmeleri, onların "lafazanlığı"nın somut kanıtı, kitlelere kendilerini teşhir ve  tecrit etmelerinin pratiğidir. Bu anlamda onların bu yaklaşımları, maskelerin düşmesi, safların belirlenmesi açısından, devrimci mücadelenin çıkarlarıdır.

Sol Lafazanlık,  pratik yoksunluğunun, devrimci mücadeleye katkısızlığın, isteksizliğin, sol maskesi arkasında gerici yüzlerin perdelenmeye çalışılmasının bir başka yöntemidir. Hızlı Söylemlerin dışında devrimci mücadeleye pratikte katkıları olmayanların, katkıda olanları eleştirmeleri ve karşı gelmeleri kaçınılmazdır. Devrimciyi devrimci yapan onun günlük yaşamı, yaşam biçimi ve ideolojisi temelinde bu yaşamına uyguladığı somut pratiğidir.

Diyalektik materyalizm  ve devrimci pratik arasında organik, kopmaz, "olmazsa olmaz" bir bağ vardır. Yani, Marksist Leninist bilinçlenme diyalektik süreç ve işlevi, somut gerçeklerin diyalektik olarak  kavranması, soyut düşünce den somuta, pratiğe dönüştürülmesine bağımlıdır. "Lafla peynir ekmek gemisi yürümez" denilen ata sözü sanırım daha net açıklar bunu. Emekci kitleler söylemleri soyut dan somut pratiğe indirgedikçe , kendi yaşamları ile direk ilgili olduğu için, daha çabuk ve daha net kavrarlar. 

Maçoğlu  kendi kişiliğinde, günlük  pratiğiyle kitlelerle "sosyalizm düşüncesi" arasında sıkı bağlar kurma çabasında olan, onları bu düşünce etrafında örgütleyip pratiğe yönlendiren, bunu da görüldüğü kadarıyla büyük ölçüde başarmış olan bir devrimci. Kitleler açısından, onun kimliğini belirleyen FB li ya da GS li ya da BJK li olma "soyut kişiliği değil",  günlük yaşamında uyguladığı "somut" pratiğidir. Yani en hızlı sol sloganları ezberleyip, slogan savuran ve ""soyut" dan bir türlü "somut" a inemeyen, ayağı yere hiç basmayan, sabah akşam Sovyetlere ve Staline küfür eden karşı devrimcilerle kucaklaşan, adının başında "profesör" olduğu için  karşı devrimciliğini görmek istemeyen lafazanların, Maçoğlu nu Belediye başkanlığı konusunda eleştirmeye kalkması, sadece onların gerici yüzlerindeki maskelerini ortaya çıkartır.

Maçoğlunun ideolojik olarak ortaya attığı eleştirilecek teoriler varsa, onları eleştirmek sorumluluktur. Ama kitlelere Sosyalizmin"kokusunun" bile kapitalizmden ne kadar daha "ileri", ne kadar daha "halkçı", ne kadar daha "demokrat", ne kadar daha "insancıl" olduğunu pratiğiyle ortaya koyan, sosyalistlerin, meclise girip kravat taktıktan sonra Staline küfreden, meclisi kendilerini ve eşrafını zengin etme amacıyla kullanan burjuva uşaklarından ne kadar farklı ve zıt olduğunu gösteren bir devrimciyi, bu özgül konuda eleştirmesi ve onun adaylığına karşı çıkması, gericiliğin ağzıyla konuşmakla eşdeğerdir.

Hızlı sol sloganların arkasına saklanan bu gericilerin - göya dayandıkları - söylemlerinin tersine, demokratik mücadele konusunda Lenin "Gayet iyi bilindiği gibi", diyor "Sosyal Demokratların pratik faaliyetlerinin amacı proletaryanın sınıf mücadelesine önderlik etmek; ve bu mücadeleyi şu iki şekillenmesinde örgütlemektir: sosyalist (sınıf sistemini yıkmak amacıyla kapitalist sınıfa karşı mücadele ve sosyalist toplumun örgütlenmesi) ve demokratik (siyasi özgürlüğü kazanmayı, sosyal ve siyasi sistemini demokratikleştirmeyi amaçlayan mutlakiyete karşı mücadele). Gayet iyi bilindiği gibi, demiştik. Ve gerçekten de, ayrı bir sosyal devrimci akım olarak ortaya çıktıkları ilk andan itibaren, Rusya Sosyal-Demokratları, her zaman faaliyetlerinin bu amacını çok kesin bir şekilde belirttiler, her zaman proletaryanın sınıf mücadelesinin ikili şekillenmesini ve içeriğini vurguladılar ve her zaman, sosyalist ve demokratik görevler arasındaki, aldıkları isimlerde de açıkça ifade edilen ayrılmaz birliğin üzerinde ısrarla durdular."" Rus Sosyal Demokratların Görevleri

Maçoğlunun yıllardır Ovacıkta yaptığı , tüm hızlı sloganlara rağmen bir adım bile ileri adım atamayan, atma girişim zahmetinde bulunmayan "lafazanların " tersine, sözü geçen demokratik faaliyetin Somut da uygulanmasının bir örneğidir.

Bu sözde "uzlaşmaz!!", devrimci pratikten yoksun hızlı lafazanlar, Lenin in üzerine basarak vurguladığı, sosyalistlerin "pratikte, sosyalist faaliyetlerini, proletaryanın sınıf mücadelesi üzerinde temellendiren" diğer devrimcilere "destek vermeye hazır" olmaları gerekliği konusu nu da - bir çok şeyde olduğu gibi - ezberleri içine almamışlar. Sosyalistler, diğer devrimcilere bu desteği verirken, eğer ideolojik bir sorun varsa, bu özgül pratik desteğin, teori, program" vb ideolojik konularda "uzlaşmalar ya da tavizlere yol açamayacağını, yol açmaması gerektiğini "de vurgularlar.

Maçoğlunun Ovacık taki somut pratiğinin sadece demokrat işçi ve köylüleri değil, hemen her kesim ve bölgeden işçi ve köylüleri olumlu etkilediği, onları meraklandırdığı saklanılamaz, küçümsenmeyecek  bir gerçek.  Devrimcilerin en önemli görevlerinden birisi olan emekci kitleleri saflara kazanmak, saflara kazanamadığının sempatisini almak ve onları gerici saflara itme yerine tarafsızlaştırma pratiği konusunda Maçoğlu, hızlı sloganlar arasındaki "parti" ve "hareketlerin" 30 küsür yıldır yapamadığını, gücü oranında, bir kaç sene içinde yaparak asgari ve azami mücadeleye katkıda bulunmuştur. Bu nedenle AKP faşizminin seçim öncesi ve sonrası - büyük olasılıkla - alacağı karşı tavırlar, engellemeler iktidara olan nefretin daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunabilecek, kitlelerin alternatif arayışlarını, örgütlenmelerini hızlandıracak bir etken olabilecektir. 


Dersim de yıllardır provokasyonlar planlayan ve uygulayan gerici iktidar, bu günde, gelecekte de bu "lafazanlar" dan faydalanacaktır. CHP ye faşizmin koltuk değneği diyen bu baylar, bu pratikleriyle CHP den de daha geriye düşmekte, faşizmin gizli koltuk değnekliğini yapmaktalar. 

Var olan gerici iktidara boyun eğmediğini ve ondan korkmadığını pratikte gösteren, özgülde (ve hatta genelde) demokrat halk kitlelerinin sevgi ve güvenini kazanmış, kollektif çalışmayı ve faydalarını, bir hırsız politikacı ile halkçı politikacı arasındaki farkı lafta değil pratikte bölge halkına göstermiş  Maçoğlu nun adaylığına sadece gericiler karşı çıkabilir. 

Erdoğan A
Ocak 12, 2019