Salı, Ocak 08, 2019

Fikret Başkaya ve Hırsızın Kurbanlarını Hırsızlıkla Suçlaması

Yağmalama ve dağıtmak için girdikleri evin sahibinin kimliğini de üstlenmekten çekinmeyecek kadar burjuva karaktere sahip olan Troçkistler, evsahiplerini de hırsızlıkla suçlamaktan çekinmeyeceklerini, ideolojik ve tarihi olarak da sayısız defa kanıtladılar. Hiç bir zaman "Bolşevik" olmayan, tarihleri boyu Bolşevizme karşı olan, onu bölme ve yıkma faaliyetleri gösteren Troçkistlerin kendilerini " Bolşevik" ilan etmesi tam da bu burjuva sahtekarlığının tarihi somut kanıtı olmuştur. 

Emperyalistlerin ve burjuvazinin Marksizm- Leninizme ve sosyalizme saldırılarına sol maskeli teorik malzeme kaynağı olan Troçkizmin tüm çabaları, kendisini  "Marksist-Leninist Sol İçi" bir ideoloji ve hareket olarak satmaya ve kabullendirmeye yönelik olmuştur. Bu yaklaşımla Marksizm-Leninizmin "olmazsa olmaz ideolojik mücadelesi"ni "Sol İçi çatışma" olarak lanse etme, böylece maske arkasındaki gerici yüzlerinin teşhir edilmesini engelleme taktiğini yıllardır uyguluyorlar.  

Marksizm Leninizm ve Troçkizm iki ayrı dünya görüşüdür. Devrim le karşı devrim, Marksizm Leninizmle, burjuva-anti-ML görüş arasındaki "kırmızı çizgileri"nden en önemlisi "tek ülkede sosyalizmin inşası" sorunudur. Bu  temel Marksist Leninist teorinin inkarı, kırmızı çizgiyi geçip, karşı devrim saflarına geçmekle eşdeğerdir. Bu nedenle, "tek ülkede sosyalizmi" reddeden  Troçkistler anti-Marksist-Leninisttir.. Yani Troçkist bir hareket ML sol içi bir hareket olarak görülemez. 


Sayın Başkaya, "Komünar" (1) adlı bir şarlatan sitede, "Sovyetler Birliğinin Resmi ideolojisi (Stalinizm)" den bahsediyor. Bu sözleriyle vermek istediği bilinç altı mesaj, Sovyetler Birliğinin Marksist Leninist olmadığı - ML den farkını hiç bir şekilde ideolojik olarak ortaya koyamadıkları- "Stalinizm" olduğu. 

Stalinizm, Marksizm Leninizm dir, ne onun dışında, ne ondan farklı, ne de onun üstünde bir teoridir. Stalinizm, Sosyalizmin Sovyetlerde pratik olarak inşa edilmiş olması, Sovyetlerde Kruşçev revizyonistleri ile farkı belirlemesi, ve emperyalist, Burjuva, Faşist, Troçkist saldırılara karşı Marksizm Leninizmi ve Sovyetleri savunma sorumluluğu ile ilgili, kullanılmasında ne ideolojik nede pratik olarak hiç bir sorun olmayan bir kavramdır. Stalinizm, revizyonizm ile Marksizm Leninizm arasındaki farkı vurgulayan, Emperyalist ve revizyonist saldırılara karşı "boyun eğilmediğini" ideolojik, sembolik ve pratik olarak belirten bir kavramdır.

Yani, Fikret Başkayanın "resmi İdeoloji" olarak niteledeği, negatif ve burjuva bir anlam vermeye çalıştığı, Marksizm Leninizm in ta kendisidir. Marksizm Leninizm düşmanı Başkayanın, " bu dünyada ‘resmi ideolojiyle’ yol almak, bir şeyler başarmak mümkün değildir. " sözleri, aslında Marksizm Leninizmle bir şeyler başarmanın mümkün olmadığını söylemekten farklı değildir.  Burjuva sahtekarlığı, ve Türkiyedeki okuma tembelliği ve bilinçsizliğe güvenerek,söylediğinin  Marksist Leninist teori ye dayandığı na inandırmak için sözlerine "zira resmi ideoloji demek, Marksizmin, solun, sosyalizmin, devrimin inkârı demektir""diyerek devam ediyor.. 

Marksizmin ABC sinden uzak olan, yazılarından anlaşılacağı kadarıyla biraz Troçkiden,  (onunla bile çeliştiği için) daha çok Batılı Burjuva Liberallerden Marksizm Leninizmi öğrenmiş!! olan  Başkaya, "“örgüt” bir amaç olarak görülüyor. Bu tam bir saçmalık… Bu dünyada bürokratik yozlaşmayla malûl örgütlerle bir şeyler başarmak mümkün değildir."" diyor.  Başkaya nın diğer yazılarıyla (2) bir bütünlük içinde alırsak, Başkaya "parti" ye inanmayan bir solcu!!  Örgütlülük ve örgüt olmadan bırak sosyalist bir devrimi, devrim gerçekleşemez, istisna olsa bile, ayakta kalamaz. İşçi sınıfının, iktidarı eline geçirebilmesi için Marksist Leninist öncü partiye gereksinimi vardır. Bu da Başkayanın bilmediği "Marksizm Leninizmin ABC sidir. Başkaya gibi burjuva Liberallerin, örgütlülüğü değil, örgütsüzlüğü önermesi şaşılacak bir olay değil.

Gelelim "Hırsızın Kurbanları Hırsızlıkla suçlama" burjuva taktiğine. Bilinçsiz insanların hemen kabulleneceği içerikte, bakın ne diyor Başkaya ;
"Sol örgütler burjuvaziden çok birbirleriyle uğraşıyorlar. Birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Öyle olunca da asıl mücadele zemininin dışına savruluyorlar. Onlarca fraksiyon olur mu?"
Sınıf mücadelesi alanı, aynı şekilde (Marksizm Leninizm ve Burjuva ideolojisi arasında) bir  ideolojik mücadele alanı dır. İdeolojik birlik sağlanmadan, (özgül pratik birlikler dışında) birlik sağlanamaz. İdeolojik birlikse, özellikle (burjuva liberal,  Troçkist sağ, sol varyasyonlar ) burjuva ideolojisine karşı ideolojik mücadele verilmeden gerçekleşemez. Bunu gerek Marx, Engels, gerekse Lenin,tüm yaşamları ve yazımlarıyla kanıtlamış, altını çizerek defalarca vurgulamışlardır - bütün yazılımlarının çoğunlukla sapmaları eleştirme içeriğinde olduğu gerçeği, bunun en belirgin kanıtıdır.

Ancak, ideolojik birliği hedef alan   "Marksist Leninist Sol içi" ideolojik mücadele ile, Marksizm Leninizm, devrim düşmanları ideolojilerini hedef alan "Marksist Leninist Sol Dışı" ideolojik mücadeleyi bir birine karıştırmamak gerekir. Başkayanın karşı çıktığı (2) Marksist Leninist temel teorileri (profesyonel devrimcilik, Parti, iktidarın -istisnalar hariç- ancak zor kullanılarak ele geçirilebileceği, işçi sınıfının diktatörlüğü, sosyalizmin içte, tek ülkede inşa edilebileceği vb) benimsemiş, ve  savunan ML sol hareketler arasındaki ideolojik mücadele, eleştiriyi,  yapıcılığı ve ideolojik birliği amaçlar. Bu temel teoriler i reddeden, burjuva, karşı devrimci hareketler eleştiryi değil, teşhiri ve kitlelerden soyutlamayı amaçlar .  Dost eleştirilir, düşman teşhir edilir.

Türkiyede "onlarca Fraksiyon olması" nın en önemli nedenlerinden birisi, Fikret Başkaya gibi sol maskesi arkasına saklanmış burjuva liberallerin, Avrupa da kümelenen, oradaki yaşamdan etkilenen ve Euro Komünist, Troçkist varyasyonları kendi yaşam, etniksel ve sınıfsal yapılarına uygun gören "lider"ler, yani döneklerdir.  1993 te günümüzde net bir şekilde kanıtlanmış konu üzerine şunları söylemiştim;
"Hareket, daha teorik olgunlaşmanın yeni canlandığı 70 li dönem sonlarını hemen takiben çok büyük bir darbe yedi. Devamında gelişen ve kaçınılmaz olarak güçlenen (Kürt) burjuva milliyetci hareket, sol hareket önderliklerinde "oportunizme" çanak açtı. Buna bağımlı olarak gelişmelerde temel üç öğe görüyorum; birincisi önderliklerin çoğunun Avrupa da olması ve "burjuva demokrasisi" ile tanışması, "Burjuva Demokrasisi" tecrübesi, bunun sonucunda doğan kafa karışıklığı ve bunun ideolojik yaklaşımlara etkisi. İkincisi etniksel subjektif eğilimin etkisi. Üçüncüsü bunlardan yararlanma oportunist eğilimi.

Her üçünün de ortak olduğu tek yan, yaklaşımlarını ve tavırlarını Marksist Leninist teoriler temelinde belirleme değil- ki bu durumda Marksizm Leninizmle çeliştiklerini görüyorlar-, tam tersine oportunist yaklaşımlarına ve tavırlarına uygun "teoriler", yani "kılıflar" arayışı içine girmeleri. İşte bu aramada, Troçkizmin değişik varyasyonlarının onların imdadına yetişecek nitelikte teorilere sahip olduğunu keşfettiler, edemeyenler de zamanla keşfedecekler.

Oluşan ve kıpırdanan hizipleşmeler bu üç temel öğeye bağımlı olarak gelişecek, parçalanmalar temel olarak bu nedenler in biri ya da diğeri, yada hepsinin bir bütünü biçiminde kendisini "teorik" kılıflayacaktır.
..sorun sadece Troçkist sızma değil. Reformizme, sözde Marksist Leninist bir milliyetciliğe ve oportunizme kılıf geçirmek için gereksinim duyulan en "göz kamaştırıcı "teorilerin biçimlerinin Troçkist ideoloji fabrikasında üretildiği ve yaygınlaştırıldığı gerçeğidir."" (3)
2010 da ki bir yazıda şu yorumu yapmıştım;
"Genellikle yurt dışına giden önderlik pozisyonundaki devrimcilerin, kapitalizmin göbeğinde ve onların sömürüsünden aldıkları paylarla daha rahat yaşamı görerek ve kendi ülkeleri dahil, sömürülen ülkelerdeki yaşama kör ve oportünist gözlüklerle bakması, onların (tesadüf bu ya!!) bu ülkelerde güçlü olan Troçkizmin değişik varyasyonlarının batağına batmalarının da temelini oluşturmuştur. " (4)
Yani Türkiyede "onlarca hareket olurmu" diye eleştiren anti-Marksist Leninist Fikret Başkaya ve onun gibiler, bu bölünüp parçalanma ve zayıflamanın en önemli  nedenlerinden birisini, en önemli "etken" grubunu oluşturuyorlar. Bu  nedenle, "bölünme ve parçalanma"dan yakınma, Emperyalist Burjuvaziden öğrenilmiş, profesyonel bir hırsızın kurbanlarını hırsızlıkla suçlama taktiksel pratiğidir.

Hiç bir devrim düşmanı küçümsenmemeli, ancak düşmanları güçlerine ve etkenliklerine göre belirlemek gerekir. Fikret Başkaya gibi burjuva liberalleri "popülerliği" nedeniyle ML Sol anlamda ciddiye alacak olanlar  büyük ihtimalle zaten devrime karşı sempatisi olmayan küçük burjuva kaypaklar olacaktır. MJ Olginin sözleri temelinde;
" Troçkizm işçi sınıfı arasında kök salmaz, ancak onun devrimci mücadele , ve özellikle devrimci mücadeleye katılma yönünde olan küçük burjuva entellektüeller için tehlikesi küçümsenemez. Kapitalizme karşı mücadele eden güçleri Troçkist aldatmacalarla dağıtmaya ve moral bozukluğu yaratmaya çalışan işte bu küçük burjuvalardır…… Küçük burjuva olma nedeniyle , çoğunluğunun devrimci mücadeleye, onun teori ve pratiğine karşı bir isteksizlikleri vardır. İşte burada Troçkizm onların yardımına gelir . Troçkizm bu tür entellektüellere bir kaçış yolu sağlar. Troçkizm onlara sınıf mücadelesine katılmadan Marksist-Leninist, devrimci görünme olanağını sağlar. Troçkizm onlara Marxism-Leninizmin kritikleri gibi görünme olanağını sağlar ve böylece gerici gibi görünmeden kendi küçük burjuva eğilimlerini tatmin ederler."" (5)
Daha ciddi olan  tehlike "Troçkist Sızma" konusunda (özellikle İngiliz ve Avusturalya Troçkist örgütler tarafından) yıllarca eğitimli ve tecrübeli önderlerin kontrolü altında olan ve Marksizm Leninizme, Devrime, sosyalizme inanan kitleleri etkileyen gizli ya da yarı gizli  Troçkist hareketlerdir. 

1970 lerde Hacettepe Üniversitesi Yurtlarının bulunduğu yerde öğle yemeği için gittiğimiz seyyar bir "tükrük köftecisi" vardı. Çeyrek ekmek, yarım ekmek tükrük köftesi. Çeyrek, ya da yarım, yediğimiz "köfte" idi. Bir kaç kişiden oluşan, "ev sahibinin ismini (Bolşevizmi) çalan", sayısı onlarca olan, ajan ve şarlatan hareketlere ilave olarak, yakın geçmişte, Türkiyede kendilerine "çeyrek Troçkist", "yarı Troçkist" diyenler türedi. Çeyrek ya da yarım, sonucunda ileri sürülen, satılan ideoloji  "Troçkizm". Bu "çeyrek" ve "yarım" ı satan seyyarlar ın en "tükürüklüsü" KÖZ, en pişmişi - ve ne yazıkki bir sürü iyi niyetli Marksist Leninist öğrenci ve emekci gençlerin göremediği- Kızıl Bayraktır. 

Troçkizmin varyasyonlarının hakim olduğu bir ülkede -Türkiye de, onlarca hareketin olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Troçkizm tarihi boyu parti ve hareketler içine "sızma", "bölme, parçalama" pratiğini yürütmüştür.  Bu onların karşı devrimci, emperyalist burjuva ideolojisinin pratiğe yansımasıdır. Bunlardan gelen bölünmelerden şikayet pratiği, hırsızın kurbanlarını hırsızlıkla suçlama pişkinliği ve pratiğidir. 

Türkiyede bu karşı devrimciler, ve onların ideolojisi, yani Troçkizmin bin-bir-varyasyonu "teşhir ve tecrit" edilmediği sürece, devrimci mücadele bir adım bile ileri atamıyacaktır, tam tersine geri adımlar atmaya devam edecektir. Troçkist hareketler ML SOL İÇİ bir hareket değildir. Bu gerçek kafalara dank edip, bilinçli bir şekilde anlaşılması gerekir. Sol içi görüp bırakın teşhiri, eleştirmekten bile kaçınmak, hele hele onlarla ittifaklar kurmak, geceler , paneller düzenlemek, oportunizmin bataklığına dalmak, karşı devrime hizmet etmektir. Bunu yapanların ulaşacağı sonuç ta kaçınılmaz olarak Troçkizm olacaktır.

Profesyonel Hırsızların, hırsız olduğunun teşhir edilmesi, devrimci mücadelenin vazgeçilmez bir sorumluluğu ve görevidir.

Erdoğan A
Ocak 8, 2019


Notlar

(1) Komünar

(2) Fikret Başkayanın “”Devrimi yeniden düşünmek “”yazısı üzerine- Devrimci ve evrimci “siyasi bilinç “ teorisi

(3) Fırat ın Staline sinsi saldırısı, TDH nın durumu ve geleceği üzerine kısa not 1993 - 94?