Çarşamba, Kasım 14, 2018

Troçki den Tito ya - Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri

James Klugmann
Troçki den Tito ya

Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri

Tito'nun İngiltere'deki lider borazancılarından biri olan Bay K Zilliacus, Tito'nun politikasında ve Tito'nun Yugoslavya pratiğinde yaptığı "Komünizm in Yeni bir çeşidi" - kesin bir şekilde onayladığı bir “komünizm” türünü keşfetti. Amerika’daki bütün sağ kanat, Hearst basını, New York Herald Tribune, Wall Street Journal, İngiltere'nin sağ kanat basını, The Times'tan Daily Telegraph'a kadar hepsi, Sovyetler Birliği'nden çok farklı olarak gördüğü, ve çok fazla tercih ettiği bu “yeni komünizm türü”ne, seslerin yer alması ve alanın genişlemesi için destek sesini verdi.

Zilliacus'un keşfettiği bu “yeni komünizm” , ya da bazen “milli komünizm” denen şey, Batı gericiliğinin bir önceki Hitler Almanya'da döneminde keşfettiği “Yeni Sosyalizm” ya da “Milli Sosyalizm” ile aynı şeydir. Gerçek Sosyalizme ve gerçek Komünizme, ve emekci halka karşı Batı emperyalizminin ihtiyaç duyduğu, Tito'ya övgüde bulunduğu ve yararlandığı tam bir silahtır. “Yeni sosyalizm” ve “yeni tür komünizm” i keşfedenler Hitler ve Tito değildi. Tito ve Titocular , Troçki ve Troçkistlerin, onların doğrudan torunları ve müritlerinin ayak izlerini takip ediyorlar.

Troçkistler de, "Gerçek Komünistler", "gerçek Marksistler" olduklarını iddia ettiler, bu nedenle (onlara göre) “ Stalinistler ” “Marksizm-Leninizm'e ihanet ettiler.  Zilliacus'un "öncüleri"nden olarak belirttiği Troçkist doktrini, bu "gerçek Komünizm", ayrıca büyük Tröstler ve tekeller tarafından da olumlu karşılandı .

"Mussolini'nin bindokuzyüz otuzlu İtalya'sında, Komünist Parti ile herhangi bir şekilde bağlantılı olmanın hapishanede uzun süreli mahkumiyet, belki de işkence ve hatta ölüm anlamına geldiği ve sadece Marx, Engels, Lenin ve Stalin in değil , ama tüm İtalyan ve yabancı demokratların ve ilerici olanların eserlerinin İtalyan kütüphaneleri ve kitapçıları tarafından sıkı bir şekilde yasaklandığı zamanlarda, “yeni tür komünizm” konusunda Troçki'nin eserleri “serbest bir şekilde” ve geniş ölçüde çevrildi ve dağıtıldı. 1938'de, Belgrad Üniversitesi'nin anti-faşist ve Komünist öğrencileriyle buluşmak için İtalya'dan geçerken ve Mussolini'nin Milano'sunda birkaç saat harcarken, bir kitapçı penceresinde, göze çarpan bir şekilde sergilenen kitaplarda, “komünizm” sözcüğü , çarpıcı bir şekilde dikkatimi çekmiti. (Bunlar) Troçki'nin (İtalyanca ya) yeni çevrilmiş eserleriydi.

Hitler'in Almanya'sında, Komünist ya da Sosyalist ya da militan bir sendikacı ya da liberal demokrat olmanın tutuklanma, toplama kampı ve çoğu zaman ölüm ve işkence anlamına geldiği; Schiller'in “Don Carlos”, Heine'nin şiirleri ve Thomas Mann'in romanlarının yasaklandığını ya da “yıkıcı” olarak görüldüğünden yakıldığı, dünyanın o zamana dek ilk defa tecrübe ettiği kitap yasaklanma ve yakmanın kurumlaştığı zamanlarda, Troçki'nin yazıları yaygın bir şekilde çevriliyor ve dağıtılıyordu.

Troçki’nin ve takipçilerinin yazıları, Amerika'daki Hearst Press tarafından orta ve geç otuzlu yıllarda serbestçe yayınlandı. "Yeni Komünizm" üzerine yaptığı çalışmalar, Salamanka ve Burgos'daki Franco Press tarafından yayınlandı. Polonya diktatörlüğünün gizli polisi, Polonya işçi sınıfı hareketinde casusluk ve provokatörlük çalışmalarını kolaylaştırmak için Troçkizm üzerine özel olarak eğitildi.

Troçkistler, son derece devrimci söylemlerine rağmen, kapitalist basın Lord larının (sahiplerinin) gazetelerinde her zaman hoş karşılandılar. Gerçekten de, onların “devrimci” söylemleri - sloganları, onların sahte “devrim” görünüşü (maskesi), onları gericiliğin değerli silahları haline getirdi. 


Troçkistler , devrimci maskesi altında, kapitalist propagandacılarıyla bir tür "çalışma ve 
casusluk ajanları bölüşümü "yürüttüler....

1930'ların ortalarında, tüm ülkelerdeki Troçkistler, dünya gericiliğinin üç ana amacına hizmet ediyordu:

1) Batı gericiliğinin Sosyalizm, SSCB toprakları içinde bir yer kazanma umudunda, Sosyalizm cephesinin arkasında "beşinci bir kol" olarak Sovyetler Birliği'nde casusluk ve sabotaj yoluyla dışarıda yapılan açık savaş hazırlıklarına yardım etmek, ve tamamlamak amacında, gericiliğe ana araç olarak hizmet ettiler.  

2) Sağcı gerici propagandaya ve Sovyetler Birliği'ne,  Komünist partilere, militan Sosyalistlere, ve sendikalara, anti-faşist ve barış güçlerine karşı, iftiralara bir cephanelik olarak, sol sloganlarla gizlenen gerici sağcı propagandanın cephaneliği olarak hareket ettiler.

3) Onlar işçi sınıfına, halk ve ulusal kurtuluş hareketlerine, hepsinden öte, Komünist partilerin içine sızmaya çalışıp - onlar hakkında ajanlık yaparak, onların kafalarını karıştırarak, ve onları içten yıkmaya çalışarak, kapitalistlere yardımcı olacak bir araç olarak hareket ettiler .

1930'ların ortasına gelindiğinde, eski "yaşlanmış" Sovyet karşıtı iftiralar zayıflıyordu. Kapitalist propagandacılar Sovyet rejiminin hızla çöküşünü kehanet ettiler, ama Sovyetler çökmedi. Onların 'saygın' dergilerinin sütunları, 'Ukrayna kıtlıklar'ıyla SSCB'nin toplam nüfusunun kat kat üstünde (insan) öldürdüler. 

Onlar Sovyetler Birliği'nin ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu söylediler, ama 1929-32 büyük dünya ekonomik krizinde "çöken" kapitalizmdi.

Tarihin gerçekliği, Sosyalist planlamanın başarılı zaferi, üretimin ilerlemesi, kollektif çiftçiliğin zaferi, kapitalist dünyada ki ekonomik çöküşle daha da çarpıcı bir şekilde çelişiyordu. Bu nedenle, Kapitalist basın, sayfalarını Sovyet karşıtı yalanlarla doldurmak için daha da fazla Troçkizm'in cephaneliğine yöneldiler.
1930'ların ortasında, Sovyetler Birliği'nin barış mücadelesinden, Sovyetlerin kolektif güvenlik için tekrarlanan çabalarından alınan ilhamla, tüm dünyada Komünist partiler tarafından yönlendirilen işçi sınıfı ve emekçi halk, savaşa ve faşizme karşı birleşik cepheyi ve halk cephesini inşa ediyordu.  Bu nedenle gericilik bir kez daha sırtını Troçkistler e dayadı. 

Hitler, Mussolini, Japon militaristleri, Chamberlain, Laval, sağcı Sosyal-Demokrat liderler, barış ve demokrasi cephesine açıkça saldırdılar, Troçkistler, solcu sloganlar maskesi altında, zehirli destekleyici propagandalarını saçtılar. 


Sovyetler Birliği'nin kollektif güvenlik mücadelesi, “devrimci Marksizme ihanet”, Birleşik ve halk cepheleri Komünist mücadelesi, “Leninizme ihanet”gerici söylemlerinı devam ettirdiler;
Stalinist Birleşik Cephe versiyonu, eylem için bir birlik değil, ama tüm işçileri emperyalist savaşa sürükleyecek bir birlik . (James, İngiliz Troçkist)
Halk Cephesi ... yaklaşan savaşı desteklemek için ... ulusal birliğin elde edilmesine yönelik kitleler arasındaki hazırlıkların ana biçimidir. (James Burnham, Amerikan Troçkisti ve Wall Street'in bugün savaş için kullandığı şöhretli kahramanı)
1930'ların ortasında tüm eski gerici sınıf güçleri SSCB içinde yenilgiye uğradığında, Rus Troçkistleri, gördüğümüz gibi, Batı emperyalistlerinin, Sovyetler Birliği'ni yıkıp içeriden casusluk yapma çabalarında temel-başlıca silah oldu. Ve İspanya ve Çin'e karşı faşist saldırganlıklarda, Franco ve Japon faşistleri, ülkelerindeki Troçkistlere gizli tamamlayıcı güçler ve saldırgan amaçlarını destekleyen "beşinci kol" olarak baktılar :
Harekete geçmeye hazır dört yüz kişiye güveniyoruz. Bunlar iyi silahlanmış ve Madrid cephesinde elverişli pozisyondalar; adamlarımızın aşırı Anarşist ve POUM'a sızması (Partido Obrero Unido Marxisto - yani, Katalonya ve Madrid'de aktif Birleşik İşçi Marksist Partisi, gerçekte yarı-Troçkist örgüt) başarılı bir şekilde devam ediyor ... Emrinizi yerine getirirken,POUM un önde gelen liderlerinden birisi ile görüşmek için Barcelona'ya kendim gittim ... O, bana POUM'un çalışmasını faaliyete geçirmek için Madrid'e yeni insanlar göndereceğine söz verdi . . Bu takviye ile POUM, Barselona'da olduğu gibi, hareketimiz için sağlam ve etkili bir destek olacak! (İspanya Savaşı döneminde Madrid'deki Peru Büyükelçiliğinde bulunan, İspanya bölgesinde önde gelen bir Franco ajanından bir rapordan)

Kuzey Çin'de çok sayıda olan oportünist partileri ve grupları satın almalıyız. Bunların içinde, Troçkistlere özel bir belirti yapılmalıdır. İmparatorluğumuz için, onlara her yerde çalışabilmelerine ve gelişmelerine yardım etmeliyiz.

Çinli Troçki yandaşları Çinli entelektüel unsurları uyuşturabilecek, ve çalışmalarıyla Çin birliğini mahvedecek kapasitedeler. Onların çalışma yöntemleri, özel beceri ile ayırt edilir. İşimizi hızlandırmak için onlardan öğrenmeliyiz. (Kuzey Çin'deki Japon Genelkurmayının Çin'e karşı Japon saldırısı sırasında ele geçirilen 6 Haziran 1937'de Shun Pao, Şanghay'da yayınlanan bir belgesinden)
1930'larda Troçkistlerin rolünü araştıran her kes, örneğin, Çoğu Troçkistlerle doğrudan bağlantısı olan Tito'nun ve çetesinin bugün aynı şeyi yerine getirmekte ve aynı kirli yöntemleri kullanmakta olduğunu rahatça görebilir.

Örneğin, Troçki'nin önde gelen takipçilerinden ve CPSU (B) içindeki diğer komploculardan biri olan YL Pyatakov un, Anti-Sovyet Troçkist Merkezi'nin yargılanması sırasında, 23 Ocak 1937'de verdiği ifadesini okuyun. Aralık 1935'te Troçki ile yaptığı röportajı anlatıyor:
O [Troçki] o zaman, Alman Ulusal-Sosyalist Partisinin başkan yardımcısı - Hess ile uzun süren müzakereler yürüttüğünü söyledi. ... Bu [Troçki ve Hess arasında] ki anlaşma, eğer kısaca formüle edilirse, uygun bir şekilde ne demek olur?
Birincisi, Alman faşistleri Troçkist- Zinovievite bloğuna karşı olumlu bir tavır takınmaya ve eğer savaş zamanında ya da savaştan önce iktidara gelmeyi başarırlarsa, bunu desteklemeye söz veriyorlar. 

Ancak karşılığında faşistler devamında sıralanan şu ödünü alacaklar; uluslar arası politikanın tüm sorunlarında Alman çıkarları ve Alman hükümeti yönünde genel olumlu bir tutum ...

Anlaşmanın bir sonraki noktası, Alman sermayesinin, ihtiyaç duyduğu Sovyetler Birliği'ndeki hammadde kaynaklarını sömürebileceği biçimiyle ilgiliydi. Altın madenleri, petrol, manganez, ormanlar, apatit vb.

(.)
Troçkistler ve Alman faşizmi arasındaki gizli anlaşmaları okuduğunuz zaman, Sovyet rejiminin iç sabotajı, Sovyet liderlerinin suikastı planlarını, ve Alman emperyalizmine uşak Rus kapitalizminin restorasyonu için, Alman faşizminin halefi -Amerikan emperyalizminin ile - Titocuların anlaşmalarının habercisini okuyorsunuz. Sadece bu fark var - Titocular Yugoslavya’daki planlarını yürütürken geçici olarak başarılı oldular.

Troçkistler ve Titocular arasında , çok yakın bağlar var - kişi bağlantıları, amaç bağlantıları , yöntem bağlantıları . Birçok durumda bugünün Titocuları dünün Troçkistleridir.

From Trotsky to Tito
James Klugmann

Çeviri
Erdoğan A
Kasım 14, 2018