Çarşamba, Temmuz 04, 2018

Bolşevizmin Bir Karikatürü

Proletari, No. 44 Supplement
Nisan 4 (17) 1909

Lenin

(Günümüze uygun olarak ,Otzovistleri Ezberci, slogancı sol sapma, Ultimatistleri  reformist sağ sapma olarak algılayabiliriz EA)

Proletari No. 42 de "Otzovizmin" ve "Ultimatomcuların", onceden genel bir değerlendirmesini yaptık. 

(....) 
 (Otzovistlerin aldığı) Bu karar sadece aldatıcı, Anti-Marksist argümanlarla dolu. Pratik olarak her vurguladığı konu, onun yazarların ın olgunlaşmamış olan fikirlerinin ya da  onların sosyal-demokrasinin ABC sinden habersiz olduklarının kanıtıdır. 

Vurgulanan Konu 1: "Devrimin ilk aşaması sonuçlandı...." Bu ne anlama geliyor? sosyal ve ekonomik gelişmede bir safha-aşama sona erdi? Muhtemelen değil. Yazarların aklında kitlelerin doğrudan devrimci mücadelesinin aşamasının sonu var. Biz Otzovistlerin , onları tamamen saçma bir şeyle itham etmediğmizi söylemek istediklerini varsaymalıyız.Eğer durum buysa, o zaman mevcut koşullar kitlelerin doğrudan devrimci mücadelesi için elverişsiz olduğunu kabul ediyorlar. Gerçi koşulların zorlaması nedeniyle bunu kabullendiler, ancak Otzovistler  takip eden sonuçları "neden"lendiremiyorlar ve edemezler, bu yüzden, argümanlarını toparlıyamıyorlar. 

"Rusya... Yeni bir devrimci yükseliş yolunda ilerliyor". . . . Çok doğru! O sadece bir yükselme yolunda ilerliyor, yani hiçbir yükseliş henüz yok - mantıksal ve gramer olarak obunun anlamı bu dur.! Görünüşe göre , hala var olmayan yükseliş , buna rağmen, "keskin bir çatışma ile karakterize" ediliyor.  Sonuç tamamıyle safsata. 

Otzovistler mevcut durumu karakterize etmekten acizler. Onlar, bugünü anlamaktaki başarısızlıklarını  örtbas etmek amacıyla,"yönünde hareket" ettiğimiz geleceği "karakterize" ediyorlar.

(...)

Lümpen proleterler bazen sert çatışmalarıyla, bazende mücadeledeki inanılmaz istikrarsızlıkları  ve yetersizlikleri ile  (diğerlerinden) ayırt edilirler..

Otzovistlerin fikirleri tamamen karışık...Bize göre, Otzovism  oportunizmdir..

(...)
"Gizli çalışma  güçleri organize edecektir..." Tecrübelerden ders alma çalışması, yeni derslerin sindirilmesi, güç toplama, belki,  çoğu zaman gizlilikle yapılır; ama , güçlerin organizasyonu, bütün güçler yer altı çalışmasına zorlansa bile, gizlice gerçekleştirilemez. 1901-03 yılında güçlerin organizasyonu yasadışı başladı, gizlice değil. Otzovistler sadece papağan - slogan  artıklarını  tekrarlıyor ve bu süreçte de bunları tahrif ediyorlar.

Konu 2: "Bu çatışmanın çözümü, Rusya'da güçlü bir şekilde gelişmiş sınıf çelişkilerinin görünümünde, bir devrim biçimini alacaktır". . . . Rusya'da sınıf çelişkileri, otokrasiye karşı mücadele görevi ile karşı karşıya gelmeyen Avrupadan  daha az kuvvetle gelişti.  Otzovistler görüşlerini genişletmeye çalışırken, kendilerinin tam karşıtlarına , oportünistlere dahada  yakın laştıklarını göremiyorlar.

"". . . silahlı ayaklanmaya yol açacak bir devrim. . . ."

Otzovistler henüz mücadelenin amacı hakkında , ya da otokrasinin gelişmesinin bugünkü aşaması hakkında bize belirgin hiçbir şey söylemediler; ancak kendilerini "devrimci" ilan etmek amacıyla , mücadele araçları konusunu bize anlatıyorlar.  Bu, çocukça, sevgili yoldaşlar. Bize bir defa daha içeriğini anlamadan, doğru sloganların hurdasını kalpten öğrendiğinizi gösteriyorsunuz.

Devrimci sosyal-demokratların ayaklanma konusunda tavrı, 1897 yılında 1901 ve 1905 yılında farklıydı. Sadece  9 Ocak 1905 sonrası önemli bir konu haline gelmişti.- gerçi Rusya, 1897 yılında ve 1901 yılında, "şüphesizki bir ayaklanmaya, keskin çatışmaya vr Devrime "doğru yöneliyordu .

Sloganlar ı ezbere öğrenmek yeterli değildir; (devrimci) onları uygulayacak uygun ortamı değerlendrimeyi- tesbit etmeyi öğrenmelidir.

"Yükseliş"in  ve en sıkı ve doğrudan anlamında "devrim" in henüz başlamadığı  bir zamanda mücadele araçlarından birini savunmak , hala geleceğin meselesidir (ve Otzovistler ondan gelecek içinde söz ederler: "bir devrim biçimini alacaktır"(demek)) sadece kendini devrimci Sosyal-demokratın bir karikatürü yapmak anlamına gelir. 

Konferans tarafından kabul edilen karar  devrimci krizin geliştirilmesi ve mücadelenin (devrimci sınıfların iktidarı fethetmesi) amacından bahseder; bundan fazlası şu anda söz konusu olmamalı , olamaz.

Gizemli "belediye reformlar"ı  buraya (yazıya) nasıl ulaştı, üstelik de "radikal reformlar" olarak sadece Tanrı bilir. Görünüşe göre,  Otzovistlerin kendileride bunun ne anlama geldiğini bilmiyor.

Konu 3: "Bu bakışa göre, tutarlı devrimci bir parti olarak Sosyal-Demokrasi "meclis dışı eylem" i ön plana koyması gerekir". . .

Ve buna rağmen,  Otzovistler ile anlaşmazlıklarımızın sadece taktiksel konularda , ortak bir çizgi uygulamanın araç ve yöntemleri üzerine farklılıklarda  olduğunu zanneden dar görüşlü insanlar (Ultimatomcular) var!

1907 yazındaki  Üçüncü Dumayı boykot kousundaki anlaşmazlığın sadece yöntemler üzerine, ve boykotcuların hatası, Bolşeviklerinde kabullendiği uygulanan taktikler için seçilen yöntem hatası olarak görülebilinir. Bugün, 1909 yılında, böyle bir şeyi önermek bile saçma.

Otzovistler ve ultimatomcuların hataları  Marksizmin temel ilkelerinden bir sapmaya dönüşmüştür. Düşünün, "bu görüş temelinde", yani bir yükseliş  "yolunda ilerliyor", ve çatışmanın"devrim biçimini alacağı  gerçeği göz önüne alındığında, "bu görüş temelinde" parlamentar olmayan pratiği öne çıkaralım! Neden Yoldaşlar?, bu sadece fikirlerin korkunç bir şekilde karmaşıklaştırılmasıdır!. Daha Duma hakkında kararlarınızda bir kelime bile söylemeden, şimdiden bir düzmece sonuça ulaştınız; "bu görüş temelinde" ..".parlamenter dışı eylem"! .. Duma nın önemini anlamadığımız gerçeği temelinde ve "yükseliş" in olgunlaştığı bir zamanda partinin görevi, mücadelenin  Duma nın dışında olması gerektiğini ilan ediyoruz Otzovist lerin iddiası bu saçmalığa ulaşıyor. Otzovistler daha anlamadan, Bolşeviklerin sadece  parlamenter dışı faaliyetlerin öne sürülmediği, ama kitleler tarafından uygulandığı dönemlerde  ileri sürdükleri fikirlerin parçalarını tekrar ediyorlar; ve hemde bunları kendilerinin bile "devrimin ilk evresinin tamamlandığı"olarak kabul ettikleri bir dönemde tekrarladılar- şimdilik direk kitle hareketlerinin olmadığı bir dönemde.

Bunlar Duma içinde çalışmanın Duma dışında işçi sınıfı hareketinin çıkar ve yönündeki mücadelesine tabi tutulması doğru önerisini kalpten ezberlemişler ve öğrendiklerini, ilgisiz bir şekilde, eksik, güçlükle anlaşılabilir,  parçalar halinde tekrar ediyorlar. 

Duma'daki çalışmaya ilave olarak - Duma dışında kitleler arasında uzun süreli, kalıcı ve kararlı organizasyonda ve ajitasyonda azami çabayla  devam etme gerekliliğini vurgulama yerine- Otzovistler, Sosyalist-Devrimciler le beraber "meclis dışı eylem" hakkında "devrimci" viyaklamayı yükseltiyor, acımasız eleştiri yapıyorlar, vs..

 Otzovistler, başlangıçta parlamento dışı savunurken, kararın sonunda "Doğrudan eylem şu anda mümkün değildir," diyorlar. ( Konu1) . Bu Bolşevizmin bir karikatür değilse, nedir?

Ve "" Zaferi tamamlamak için "".....İlk önce mücadelenin aracı hakkında parça bir fikir, sonra onun amacı! ". "ve  bu amaç için proletaryayı ve  en geniş köylü kitlelerini örgütlemek"" .

İlk ve en önemli görevin  yarı yıkılmış Parti örgütlerini yeniden inşa etmek ve  güçlendirmek olduğu içinde bulunduğumuz  böyle bir zamanda, bu, yoldaşlar sadece slogandır (içi boş laftır).

Konu 4 "Otzovizmin mücevherlerinden biridir. " Parti sadece devrimci mücadeleyi engellemeyecek ya da zayıflatmayacak Örgütsel ve ajitasyon eylem biçimlerini kullanabilir". . . .

Bu, "pratik" Ultimatomculara göre, konuyu  "pratik" olarak belirten bir yoldur! 1909 yılında Otzovistler teorik kılf aramak zorunda kalmışlardı ve (bu) arayış kaçınılmaz olarak  onları bataklığa gömdü. "ancak bu biçimde Eylemler (mücadeleyi) engelleyemez .." Bu Sosyal-Demokratların Duma'da çalışmalarında ve yarı-legal ve yasal kuruluşları kullanmalarında bir ipucudur. O zaman , görünüşe göre , mücadeleyi engelleyen ve diğer engellemeyen  "eylem biçimleri" var.  Beyinlerini kullanamayan düşünemeyen insanları kurtarmak için , hadi bir dizi  "eylem biçimleri" sıralayalım ve "engelleyen" lerin üstünü çizelim - Şimdi bu gerçek bir devrimci taktik olacak!

Örneğin, yasal literatürü ele alalım sevgili yoldaşlar. Bu "Örgüt ve ajitasyon eylem biçimi" (mücadeleyi) engellermi, yoksa engellemez mi? Stolipin rejimi altında, tabii ki engeller. O zaman, Devrimci Sosyal Demokratların çok değişik faaliyet biçimlerine başvurduğu şartlar ayırımını yapmayı bilmeyen , bu nedenle saçmalayan Otzovistlere göre bu (faaliyet) ortadan kaldırılmalı.


Bolşevikler tarafından önerilen ve uygulanan "Parti mevcut örgütlerin kullanımı ve güçlendirilmesine, yeni yasa-dışı  ve yarı-yasal örgütlerin , ve eğer mümkünse örgütlerin kaleleri olarak hizmet verebilecek yasal örgütlerin oluşturulmasına özel dikkat vermesi gerekir," konferans kararını açıklar. Bu karar Otzovizm den cennetin dünyadan uzak olduğu kadar uzaktır

"Sadece böylesine biçimler gizlemez(demek)- ancak içi boş bir deyimdir: sadece "vıyaklama"dır , devrimci  bir söylem değildir. "Yarı-yasal ve mümkün olduğunda yasal örgütleri kullanmak için" illegal partinin "işçi komitelerini oluştuması - işte  içinde bulunan durumun buyurduğu "örgütsel biçimler ve ajitasyon eylemlerini hesaba katan ve en değişik  biçimlerde gerçek sosyal-demokrat yöntemlerini yaşama uygulamada yetenekli devrimci sosyal demokratların taktikleri bunlardır.

 "Kahrolsun yasal Sosyal Demokrat edebiyatıiçi boş bir slogandır, yararsız ve bu nedenle  sadece - yararsızlığının çok iyi fakında olan - oportünistlerin yararınadır. Yasal yazılarında Partiye cevap veren (sorumluluğu olan) Sosyal-Demokratlar la, parti dışı edebi yazarlar arasında bir çizgi çizmek zordur; ancak Parti ile çalışmak isteyenler için gerçek bir faaliyet hattı oluşturur, ve mümkündür.

"Kahrolsun yasal Duma grubu, kahrolsun yasal kuruluşlar" - bunlar sadece kendilerini parti kontrolünden kurtulmak tan mutluluk duyacak oportünistlerin çıkarına olan içi boş sloganlardır. Bu denetimi devam ettirmek  için , yasal örgütleri "kullanmak",  ve Sosyal-Demokratlar tarafından yapılan her hatayı, taktiksel gafları  düzeltmek -  bizim ve konferansın kararını uygulamak isteyen lerin ve devam ettireceklerin ,  işte bu parti görevidir, 

4üncü konunun sonu: "karşı-devrimci burjuvazi ve otokrasiye arasındaki tüm anlaşmaşara şiddetle karşı olmak""

Öf ! Otzovistler, Bolşevik literatürden kırpılan fikir artıklarını uygunsuzca tekrarlamakta ısrar edecekler. Gerçekten, yoldaşlar, neyin ne olduğunu anlamaya çalışmalısınız! Birinci ve İkinci Dumas döneminde, Kadetler  halka (Menşevik ve Sosyal-Demokratları  bile yanıltan sloganlar), "mücadele" sloganları gibi yöntemler öneriyorken, hükümet hala bu tür anlaşmalar arıyordu.

O dönemde  her türlü anlaşmaya karşı kararlı bir mücadele, gerçekten günün sloganı, anın görevi, sahtekarlığın teşhiriydi.. 

Bugün Çarlık anlaşmayı sonuçlandırmanın yolunu buldu ve Otzovistler kendilerinin "blok" olarak adlandırdıkları  bu sınıflarla zaten (anlaşma) yaptı; ve dahası,  Üçüncü Duma'da tamamlanan bu anlaşmtarafından kimse kandırılmadı. Bu gün, "bütün anlaşmalara şiddetle karşı olma" görevini ajitasyonumuzun merkezi  yapmak, bireyin kendisini Marksizmin bir karikatürü yapması demektir. 

Nokta 5: "Bizim Duma mız siyasi özgür bir ortamda çalışan bir parlamento olarak , ve proletaryanın sınıf mücadelesi için bir özgürlüğün ölçüsü olarak görülemez , ama sadece Çarlık ve büyük burjuvazi arasında bir anlaşma (olarak görülebilir EA) "

.. . . . Bu (açıklama EA) iki hata içeriyor. " parlamento değil, bir anlaşma" demek yanlıştır, dünya daki  parlamentoların ciddi sayıda bir kısmı (gelişimin çeşitli aşamalarında) ortaçağın çeşitli kalıntıları ile burjuvazi arasındaki bir anlaşmadan başka bir şey değildir. "

Erdoğan A

20- 30 Haziran 2018

Çeviri Devam edecek

Kaynak
A caricature of Bolshevism