Pazartesi, Haziran 11, 2018

Kara - Yüz -Oktobrist Kapitalizmi ve Narodnik kapitalizmi - Lenin

Leninin ocak 3, 1911 de Maksim Gorkiye yazdığı Mektuptan 

Sosyal - Demokrasinin uluslarası  siyasetinde (Don) Kişotluk konusunda yanıldığını sanıyorum. Ö­tedenberi kapitalizmi diken- yerleştiren sömürge siyasetinin ilerici bir siyaset ol­duğunu, bu nedenle "onu aç gözlülük ve zalimlikle suçlamanın anlamsız ol­duğunu, çünkü  "bu nitelikler olmaksızın kapitaliz­min baltalancağı-topallıyacağını"söyleyenler reviz­yonistler olmuştur.

Eğer Sosyal - Demokratlar işçilere, kapitalizmin gelişmesinden ayrı olarak, kapitalist gelişme yolu  dışında bir kurtuluş yolu olabileceğini söyleselerdi, bu Don Kişotluk ve mızmızlanma olurdu. Ama biz bunu söy­lemiyoruz. Biz diyoruzki: sermaye sizi yutu­yor, Perslileri yutacak, herkesi yutacak ve siz onu alaşağı edene   kadar yutmaya  devam edecek. Ger­cek budur. Şunu da eklemeyi unutmuyoruz: kapitalizmin gelişmesi dışında sermayeye karşı zafer kazanmanın hiç bir garantisi  yoktur.

Marksistler tröstleri yasaklamak, ticareti kısıtlamak, vs . gibi hiç bir gerici tedbiri savunmazlar. Ancak herkesinki kendine. Bırakın Komyakov ve tayfası İran boyunca demiryolu inşa etsinler, bırakın onlar Liyakov'ları oraya göndersinler; ancak Marksistlerin işi onları işçilere teşhir etmektir. Eğer yutarsa , diyor Marksistler, eğer boğarsa,  diren. 

Proleteryayı örgütleyerek, proletaryanın müca­dele özgürlüğünü savunarak, sömürge siyasetine ve uluslararası yağmaya direnmek kapitalizmin gelişmesini geciktirmez, tam tersine, hızlandırır; onu daha medeni, teknik bakımdan daha ileri kapitalizm yöntemleri kullanmaya zorlar. Kapitalizmden kapitalizme fark vardır. Kara - Yüz - Oktobrist kapitalizmi ve Na­rodnik (gerçekçi, demokratik , faaliyet dolu) kapitalizmi vardır. Biz kapitalizmin "aç gözlülüğünü ve zalimliği" ni işçilere ne kadar fazla teşhir edersek, birinci tür kapitalizmin ayakta kalması o kadar güç olur ve kapitalizm o kadar ikinci tür kapitalizme dönüşmek zorunda kalır. Bu tam bize (istediğimize) uygun düşer, tam proletaryanın (istediğine) uygun düşer... 

Çelişkiye düştüğümü zannediyorsun? Mektubun Başlangıcında "gerçekçilik, demokrasi, faaliyet" sözleri kötü olarak hesaba kattım, şimdi onları "iyi" buluyorum? Burda hiç bir çelişki yok; Proletarya için kötü olan, burjuvazi için iyidir.

Uluslarası proletarya , kapitalizmi iki yönden zorluyor: Oktobrist kapitalizmi demokratik kapitalizme çevirerek; ve çünki, Oktobrist kapitalizmi vahşilere aktarıp, kendinden uzaklaştırarak. Bu, bununla beraber, kapitaliz­min temelini genişletir ve ölümünü yakınlaştırır. Batı Avrupa'da Oktobrist kapitalizm hemen hemen hiç kal­mamış gibidir; hemen hemen bütün kapitalizm demokratik­tir. 

Oktobrist kapitalizm ingiltere'den, Fransa'dan Rusya'ya ve Asya'ya gitmiştir. Rus devrimi ve Asya­ da ki devrimler-"Oktobrist" kapitalizmi defedip onun ye­rine demokratik kapitalizmi getirme mücadeleleri. Ve de demok­ratik kapitalizm - kapitalizmin son türü . Gideceği bir sonraki aşama yoktur. Bundan sonraki aşama kapitalizmin ölümüdür.

Collected Works Volume 34
V. I. Lenin
1911
To: MAXIM GORKY

Çeviri Erdoğan A
Mektubun tamamı değil, kapitalizmle ilgili olan geniş alıntı

Kara 100 Oktobristler günümüz açısından, Monarşist, faşist , dini gerici iktidarlar olarak algılanabilir.