Pazartesi, Ocak 08, 2018

İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Troçki'nin Rolü

Türkiyede ki, bütün "70 leri aştık " yaygaraları, aslında gerek teorik ve gerekse pratik olarak, genelde, devrimci hareketin 70 lerin bir nesil gerisinde olduğu gerçeğini, her geçen gün 70 lerce defa kanıtlıyor.

Devrimcilerin "uzaydan gelmesini", ya da " gökten düşmesini" bekleyen bir pratik anlayış, emekci kitlelerle kaynaşmayı, onların iktidara karşı artan nefret ve kinleri nedeniyle kendiliğinden  protestolarına (bırakın önderlik etmeye çalışmayı) onlara katılmayı kuyrukçuluk olarak niteleyen anlayış, çelişkisini ve teoriksizliğini en belirgin bir şekilde "seçeneklerinde" ortaya koyuyor.

Sistemin yıllar süren propogandası altında "sahte bilinçliği " kaçınılmaz olan  emekci kitleleri , gene burjuvazinin yangınına körükle giden bir şekilde "damgalıyarak" , onlardan kendini soyutlamayı "devrimci tavır", " devrimci siyasi bağımsızlık" olarak gören, ancak, emperyalistlerin yedek güçleri ve ajanları, sosyalizmin yeminli düşmanlarıyla "geceler", "toplantılar" düzenleyen,  " bloklar", "cepheler", "ittifaklar" kuran anlayış, bırak 70 leri "devrimci" pratik olarak aşmayı, teorik olarak bile onun çok gerisinde olduğunun, küçük burjuva, Troçkist teslimiyetciliğin ve pasifizmin  kuyruğuna takıldığının en net göstergesidir.Emperyalistlerden tut, en gerici dini ve akademisyenlerin bile övgü yağdırdığı Troçki ve Troçkizmin kuyruğuna takılanlar, "siyasi bağımsızlıklarından" söz etmeden önce, hangi siyasetin kuyruğunda olduklarını tesbit etmeleri, ve o kuyruktan kopmaları gerektiğini görmeleri gerekir. Bu gerçeği göremeyen, bu "kopuş" hedefinde adım atmayanlar, devrimcilikten bahsedemezler.

Robert Conquest gibi emperyalist ajanların, Negro vb gibi revizyonistlerin kitaplarını çevirmeyi kendilerine "görev" olarak tesbit eden küçük burjuva "popüler" döneklerin "aydın" kisvesi altında, hakimiyeti  olduğu bir ülkede, bu teoriksizlik kaçınılmaz bir sonuç.

Troçkizmi "sol" içinde bir "gruplaşma" olarak görüp, devrim ve devrimciler için en önemli "insan kaynağı" olan emekci gençliği ve halkı "itici ve ahmakça damgalamalarla" dışlayan pratik, devrimci pratik değil, revizyonist bir pratiktir.

Doğru teori olmadan, doğru pratik olamaz. Revizyonistlerin, pasifistlerin, Liberallerin iddiasının tersine, İdeolojik mücadele devrimci mücadelenin ayrılmaz , en önemli bir parçasıdır. 

Aşağıdaki yazı, Troçki ve Troçkizmin ne olduğu konusunda okunması gereken bir kitaptan sadece bir bölümü.

Troçkizm emperyalizmin bir "aracı",  Leninizm işçi sınıfının silahıdır.

Seçenek Troçkizm ve troçkistler olabilirmi?

Erdoğan A

(parantez içindeki italikler çevirenin)
--------------------------------------------

Ludo Martens
Otuzlu yıllarda, Troçki tam anlamıyla dünyanın anti-komünizm üzerine uzmanı oldu. Bugün bile, sağcı ideologlar  Stalin önderliğindeki Sovyetler Birliği'ne karşı malzeme arama çalışmalarında Troçki'nin yazılarını incelerler.

1982 yılında Reagan tekrar anti-komünist haçlı vaazleri verdiği zaman, Belçika Kraliyet Askeri Okulu'nda Fahri Profesör Henri Bernard, aşağıdaki acil mesajını yaymak için bir kitap yayınladı:
`1982nin Komünistleri 1939 un Nazilerileridir. Biz (bugun) Moskova önünde Ağustos 1939'da Hitler'in önünde olduğundan daha fazla  zayıfız .' Bernard op. Cit. , S. 9.
Le Pen in bütün standart klişeleri ,Faşist Fransız Front Ulusal lideri :
`Terörizm birkaç delilerin hareketi değildir. Her şeyin temeli Sovyetler Birliği ve uluslararası terörizm gizli ağıdır.'  Ibid. , S. 121.
`Hıristiyan solculuğu Batılı bir yaradır.
``birbirlerine direk bağlı olmadığı görünümündeki Pasifist  gösteriler, onların Moskova dan esinlendiklerini gösterir.'  Ibid. , S. 123.
`Falkland da ölmeye giden İngiliz komandoları  Batı'da hala ahlaki değerlerin var olduğunu gösterdi.' Ibid. , S. 11.
Ama Bernard gibi yeminli anti-komünistin böyle bariz taktikleri kullanması  oldukça ilginç . İşte `solcu Hıristiyan' dan bile nefret etmesine rağmen, bir adamın Troçki ile nasıl ittifak kuracağı (üzerine anti komünistten Troçkiye övgüler. çn)
`Özel (kişi olarak) Lenin, Troçki gibi bir insandı .... Kişisel hayatı nüans doluydu...Troçki` normalde Lenin in yerine geçmesi gerekirdi. O Ekim Devrimi'nin ana mimarı idi ... İç Savaşın muzafferi, Kızıl Ordu  nun yaratıcısı ....
`Leninin , Troçki ye  çok saygısı vardı . O onu halefi  olarak görüyordu. O Stalin'in çok acımasız olduğunu düşünüyordu ....
`Sovyetler Birliği içinde, Troçki   Komünist makineyi felç eden güçlü bürokrasiye karşı ayaklandı ....
`Sanatçı, eğitimli, konformist  olmayan  ve sıkça peygamber, Troçki , parti içindeki ana dogmatikler le uyuşmadı ....
`Stalin bir milliyetci idi, Lenin'de  veya Troçki de olmayan bir duygu.... Troçki ile, yabancı Komünist Partiler, tek amacı  sosyal düzeni empoze eden bir güç olarak kendilerini görmüşlerdi. Stalin ile ise, Kremlin için,  ve onun emperyalist siyaseti ilerletmek için çalıştılar.'
Ibid. , S. 48--50.
Biz burada Troçkinin  1937--1940 yıllarında ileri sürdüğü ana tezlerden birkaçını sunacağız , ve onun kesin anti-komünist mücadelesinin doğasını göstereceğiz. Bunlar Henri Bernard gibi, Batı istihbarat hizmetleri insanlarının, neden Komünistlere karşı savaşmak için Troçki'yi kullandığının anlaşılmasına yardımcı olacaktır . Bunlar aynı zamanda Bolşevikler le oportünistler arasındaki sınıf mücadelesine ve 1937--1938 arasındaki "Temizlik'in" bazı yönleri üzerine  ışık tutacaktır

Düşman, yeni aristokrasi, yeni Bolşevik burjuvazidir.

Troçki için, ana düşman Sovyet Devletinin  başındaydı : o `yeni Bolşevik aristokrasi', toplumun en anti-sosyalist ve anti-demokratik tabakası, " ABD'nin gelişmiş burjuvazisi " gibi yaşayan sosyal bir tabaka ..
İşte o bunu şöyle ifade ediyordu;
`Ayrıcalıklı bürokrasi ... şimdi en antisosyalist ve Sovyet toplumun en antidemokratik sektörünü temsil eder.'  Troçki, Termidoru et l'antisémitisme (22 Şubat 1937). La lutte, s. 143--144.
`Biz, yeni aristokrasiye dönüşmüş  iktidar kliğini  kitleleri soymak ve eziyet etmekle suçluyoruz ",
 .... bürokrasinin yüksek katmanları yaklaşık olarak ABD'nin ve diğer kapitalist ülkelerin 
gelişmiş burjuvazisi gibi yaşıyorlar.' Troçki, Dünya Durum ve Perspektifler (14 Şubat 1940). Yazıları, vol. 12, s. 148--149.
Troçkinin kullandığı bu dil  onu   Menşevik liderlerin, "beyaz" lar ve müdahaleci ordularıyla aynı safta, karşı-devrimci silahlı mücadeleye önderlik ettikleri zamanda kulanılan dilden farklı kılmaz. Aynı zamanda bu dil, emperyalist ülkelerin klasik sağcı dilinden farksızdır.

Troçki'yi anti-komünist ideolog PJS Serrarensın Hıristiyan Sendikaları Uluslararası Konfederasyonu (TAK), da, 1948 yılında yazısı ile karşılaştıralım, :
`Staline Teşekkürler, yeniden, sınıflar ve zengin insanlar var...Aynı kapitalist bir  toplumdaki gibi`  ....  élite para ve güç ile ödüllendiriliyor. `Force Ouvrière '(Fransa) nın deyimiyle  bir` Sovyet aristokrasi si var. . Bu haftalık (dergi)   Napolyon un yarattığı aristokrasiye karşılaştırıyor. " PJS Serrarens, La Russie et l'Garp (Utrecht: Konfederasyonu Internationale des Syndicats Chrétiens, nd), s 33, 37..
İkinci Dünya Savaşından sonra,  Serrarens ın atıfta bulunduğu `Force Ouvrière ' doğrudan CIA tarafından oluşturuldu ve finanse edildi . `Lambertist' Troçkist grup içinde çalıştı ve hala onun içinde çalışıyor. Zamanında, CISC, İtalya veya Belçika'da olsun, Avrupa'da kapitalist sistemin savunması yolunda CIA için doğrudan çalıştı. : işçileri Komünizme karşı seferber etmek için, 'sosyal-demokratlar ve Troçkistlerden ödünç aldıkları iğrenç  `anti-kapitalist demagojileri kullandılar- 
"" Sovyetler Birliği'nde, zengin insanların bir `yeni sınıf var, Sovyet aristokrasisi' "" 
" kitleleri soyan ve ezen  bu `yeni aristokrasi yle  yüzleşme" Troçki, Dünya Durum, s. 148.
Troçki'ye göre, "derinden hoşnutsuz olan yüz altmış milyon' " insan vardı. Ibid. , S. 149.
Bunlar `insanların` cahil ve despot Stalinist hırsızlara karşı üretim araçları kolektivizasyonunu ve planlanan ekonomisini koruduklarını. Başka bir deyişle, `Stalinistlerin dışında,  toplumun geri kalanı temizdi ve sadece mücadele ediyorlardı! 

Troçki'yi dinleyelim:
Oniki ila on beş milyon Ayrıcalıklı--- onlar `orada törenler, gösteriler ve alkış lar düzenleyenler . .... Ama bunun dışında`  bir zamanlar  Fransa'da söylendiği gibi ''` "pays légal", ' derinden hoşnutsuz olan yüz altmış milyon var ....

`Bürokrasi ve insanlar arasındaki uzlaşmaz çelişki , totaliter kuralın giderek artan şiddeti ile ölçülür ....
`Bürokrasi sadece yeni bir siyasi devrim ile ezilebilir.'
Ibid. , S. 149.
'ekonomi üretim araçlarının devletleştirilmesi ve kollektifleşmesi temelinde planlanmaktadır. Bu devlet  ekonomisi nin kendi yasaları vardır; Stalinist bürokrasinin daha az hoşgörülü despotizmi, cehaleti ve eşkıyalığı "
 Troçki, La kapitülasyon de Staline (11 Mart 1939). La lutte, s. 216.
Troçkiye göre Kapitalizmin yeniden kurulması imkansız olduğu için , herhangi bir muhalefet; sosyal demokrat, revizyonist, burjuva veya karşı-devrimci,(hepsi) meşru hale geldi. Onlar, yeni aristokrasi' ye karşı derinden hoşnutsuz olan  've `üretim araçları nın kollektifleşmesini koruma yı hedef alan '`  `yüz altmış milyon un sesiydi. Troçki anti-sosyalist ve faşist tüm gerici kuvvetlerin, sözcüsü haline geldi.

Bolşevizm ve faşizm


Troçki,  "Bolşevizm ve faşizm İkizdir " , tezini ilk ortaya koyan kişilerden birisiydi. Bu tez,  otuzlu yıllarda,  gerici Katolik partilerde oldukça popüler oldu. Komünist Parti onların yeminli düşmanı, faşist parti onların en önemli burjuva rakibi oldu. 

Bir kez daha, işteTroçki:
"Faşizm zafer üzerine zafer kazanıyor, ve en iyi müttefiki, dünyada onun yolunu açan Stalinizmdir."
Troçki, Cain Dugachvili va jusqu'au nöbeti (Nisan 1938). L'appareil, s. 238.
`Aslında, hiçbir şey Stalin'in siyasi  yöntemlerini Hitler'inkinden  ayırt edemez. Ancak uluslararası ölçekte sonuçlarındaki fark dikkat çekicidir.'
Troçki, La kapitülasyon de Staline, s. 216.
`Sovyet aygıtın, daha da önemli hale gelen önemli bir kısmı, kendilerini henüz bu şekilde tanımlamayan  faşistlerden oluşur. Faşizmle Sovyet rejimi eşit görmek büyük tarihi bir hatadır .... Ama siyasi üst yapıların simetri ve totaliter yöntemlerin ve psikolojik profillerideki benzerlik çarpıcıdır ....
'dünyanın en korkunç ve en tiksindirici gösterisi, stalinizmin ızdırabıdır .'
 Troçki, Nouvelles defections (1938 17 Mart). La lutte, s. 161--162.

Troçki burada, ellili yılarda  CIA ve faşist propagandanın temel temalarının ilk sürümlerinden birini -" kızıl faşizm"- takdim etti.  Faşizm'  kelimesini kullanarak, Troçki,  kitlelerin büyük sermayenin terörist diktatörlüğe doğru hissettiği kini, sosyalizme karşı yönlendirmeye çalıştı1944--1945 den sonra,  Batı'ya kaçan bütün Alman Macar, Hırvat ve Ukraynalı faşist liderler `demokratik' maskesi takıp, yeni egemen gücü , dünyadaki gerici ve faşist güçlere verilen desteğin ana kaynağı,  ABD `demokrasi'sini  övdüler. Bu 'kendi iğrenç geçmişlerine sadık "eski faşistler", hepsi aynı temayı  geliştirdiler:` Bolşevizm faşizmdir, ama daha da kötüsü'.

Dikkat edelim, Avrupa faşizmi zaten savaşını başlamıştı (Etiyopya ve İspanya, Avusturya ve Çekoslovakya nın ilhakı için savaşlar) Troçki,  yeryüzündeki ""en korkunç ve en iğrenç olayın ' sosyalizmin` ızdırabı (sosyalizmden kaynaklanan ızdırap)"" olduğunu söylüyordu.

Nazi Almanyası önünde bozgunculuk ve kapitülasyon

Troçki Sovyetler Birliği'nde bozgunculuk ve kapitülasyonculuğun  ana propagandacısı haline geldi. Onun demagojik `dünya devrimi' , Sovyet devrimini bastırma pratiğini geliştirmeye hizmet etdi. 

Troçki, Sovyetler Birliğine  faşist saldırı durumunda,   Stalin ve Bolşeviklerin `ihanet' edeceği, ve onların önderliğindeSovyetler Birliği'nin yenilgisi kaçınılmaz olduğu fikrini yayıyordu. 

İşte bu konuda düşünceleri şunlardır:
`Askeri ... Sovyet Rusya'nın durumu, çelişkilidir. Bir tarafta, biz tarihin en büyük devrimi ile uyanmış 170.000.000 bir nüfusa sahipiz... az çok gelişmiş bir savaş sanayi ile. Diğer taraftan yeni toplumun bütün kuvvetlerini felç eden siyasi bir rejimimiz var .....emin olduğum bir şey var . siyasi rejim savaştan sağ çıkamaz:.. . Üretimin mülkiyeti ulusallaştırılmış  bir  siyasi rejim, despotik bir karaktere sahip bir siyasi rejimden kıyaslanamayacak derecede daha güçlüdür .... Siyasi rejimin veya bürokrasi , bir savaş olasılığından korkarlar, çünkü onlar bir rejim olarak savaştan sağ çıkamıyacaklarını bizden daha iyi biliyorlar .'
 Trotsky, On the Eve of World War II (23 July 1939). Writings, vol. 12, p. 18.
Tekrarlayalım, bir tarafta  devrim tarafından uyanan 170 milyon ' `iyi' vatandaşlar`,  var.  Bu uyanma,  Bolşevik Partisi ile Stalin tarafından olmasaydı  kim tarafından merak edebilir: büyük köylü kitleleri kesinlikle ` 1921--1928 yıllarında 'uyanmadı. Bu `170 milyonun  geliştirilen 'bir` savaş endüstrisini vardı'. Sanki rekor sürede bir silah sanayinin kurulması, Stalin'in, onun güçlü iradesinin sayesinde, kollektivizasyon ve sanayileşme politikaları hayata uygulanmış değil gibi! . Onun doğru çizgisine, onun iradesine, organize etme kapasitesine, teşekkür ki, Bolşevik rejim,  cehalet, hurafe ve ilkel bireysel çalışmalarda takılmış halk güçlerini uyandırdı. 

ProvokatörTroçki'nin haykırışlarına  göre, Bolşevik rejim o toplumun güçlerini felçe uğrattı! Ve Troçki her türlü saçma tahminler-öngürüler  yaptı; Bolşevik rejimin savaştan sağ şıkamıyacktı! Bu nedenle, Nazilere sevgili, Anti-Bolşevizm ve bozgunculuğun  iki propagandasının temaları Troçki'nin yazılarında bulunabilir.
`Berlin,  Kremlin kliğinin kendini korumak için mücadelesinde ülkedeki ordu ve nüfusu ne ölçüde demoralize ettiğini bilir ....
`Stalin ülkenin ahlaki gücü ve direniş genel düzeyinin temelini bozmaya  devam ediyor. Stalinin güvenmek zorunda kaldığı  Şerefsiz,  onursuz kariyeristler, zor zamanlarda ülkelerine  ihanet edecekler.
Troçki, Staline et Hitler (12 Mart 1938). L'appareil, s. 234.
Komünizme karşı  kiniyle,  Troçki, Sovyetler Birliği'ne karşıNazileri savaşa  kışkırttı. O,Sovyetler Birliği'nin işlevi  üzerine `ünlü uzman', Nazilere,  Stalin'e karşı savaş kazanmak için her türlü şansları  olduğunu söyledi:

ordu ve halk demoralize edildi (sonuç EA-yanlış !), 

Stalin (halkın) direncini yok ediyordu (sonuç EA-yanlış!)
ve
Stalinistler savaşın başlangıcında teslim olurla(sonuç EA-yanlış!).

Sovyetler Birliğinde, bu Troçkist propagandaların iki etkisi oldu. Bu (propogandalar),  SSCBnin böyle çürük ve yetersiz liderlik altında, faşizmin zaferinin güvence altında olduğu fikri yoluylabozgunculuk ve teslimiyetciliği teşvik etti. . Aynı zamanda  "zor zamanlarda ihanet edeceği Bolşevik liderleri ortadan kaldırmak için" ayaklanma ve suikast girişimlerini teşvik etdi . Kategorik olarak savaş sırasında düşmeye mahküm  olan bir liderlik, savaşın başlangıcında da düşebilir. Dolayısıyla, Anti-Sovyet ve fırsatçı gruplar  (ayaklanma-suikast) girişimlerini yapabilirler.

Her iki durumda da, Troçki'nin provokasyonları doğrudan Nazilere yardım etti.

Çeviri
Erdoğan A
Ocak 8, 2018
Ludo Martens
Another View of Stalin
Trotsky's rôle on the eve of the Second World War